Investeringsbehov i elnäten

Motion 2016/17:3376 av Said Abdu (L)

av Said Abdu (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring av begränsningen att enbart få ta ut den tillåtna prisökningen under en extra tillsynsperiod till att gälla under två tillsynsperioder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Elnätsbolagen har stora investeringar av elnäten framför sig. Alla parter är överens om att Sverige står inför stora reinvesteringsbehov när det gäller elnätet, i princip lika stora som på 60-talet. Utifrån det återkommande underhållsbehovet är det nu också dags för en större satsning på underhåll.

Därutöver ställer klimatförändringarna och därmed det ökande antalet extremvädertillfällen idag större krav på elnätet och leveranssäkerheten. Det kan handla om behovet av nedgrävda ledningar, starkare luftledningar etc. Den tilltagande urbaniseringen ställer också förändrade krav på elnätet och dess kapacitet när alltfler överger landsbygden och flyttar in till tätorten respektive närmare tätorten. Sist men inte minst ställer förändrade förutsättningar när det gäller elproduktion annorlunda krav på ett framtida elnät. Idag domineras branschen helt och hållet av några stora produktionsplatser, vattenkraftverk och kärnkraftverk.

Samtidigt är elmarknaden strikt lagreglerad och tillsynen ligger på Energimarknadsinspektionen som även fastställer intäktsmodell vilket avgör prisutvecklingen i 4-åriga perioder. Inför tillsynsperioden 2012–2015 överklagade nätbolagen Energimarknadsinspektionens beslut angående prisökning då Energimarknadsinspektionens förslag till ny prisökning (ny intäktsram) stred mot nuvarande lagstiftning då branschens behov av investeringar och reinvesteringar inte kunde tillfredsställas. Denna rättsprocess avgjordes först slutgiltigt 2014, dvs. bara ett år innan periodens slut där rätten gick på elnätsbolagens linje.

Nu står emellertid elnätsbolagen inför ett dilemma att ta ut den ackumulerade prisökningen för tillsynsperioden 2012–2015 under enbart ett år samt den prisökning som beslutats för perioden 2016–2019. Detta skulle i så fall generera väldigt kraftiga prisökningar för konsumenterna, samtidigt som elnätsbolagen verkligen är i behov av prisökningarna för att kunna genomföra alla välbehövliga investeringar. Man skulle från nätbolagens sida vilja fördela prishöjningarna under en längre period, framförallt för att göra dem mer anpassade till kunderna. Enligt lagen får elbolagen emellertid enbart skjuta upp en prishöjning man har rätt till maximalt en tillsynsperiod, men inte längre.

Det behöver därför göras en ändring av begränsningen att enbart få ta ut den tillåtna prisökningen under en extra tillsynsperiod till att gälla under två tillsynsperioder. Det skulle innebära att man inte behövde chockhöja priserna nu för att kunna tillgodoräkna sig de prisökningar man har rätt till, utan att man istället kan jämna ut de nödvändiga prishöjningarna under en längre period, till som längst 2022, vilket skulle uppskattas av såväl konsumenter som näringslivskunder.

Said Abdu (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)

Avsändare