Könsneutral värnplikt

Motion 2006/07:Fö209 av Hillevi Larsson (s)

av Hillevi Larsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att värnplikten bör utvidgas till att även omfatta kvinnor.

Motivering

Att värnplikten endast omfattar män är en kvarleva från en tid när förmåga att genomföra militär grundutbildning i mångt och mycket baserades på muskelstyrka. Det var länge ett argument att tjejer inte gjorde värnplikten på grund av den fysiska kapaciteten. I dag är förhållandena annorlunda då den fysiska kapaciteten på många håll fått stiga åt sidan för tekniskt kunnande och goda ledaregenskaper. Dessutom är skillnaderna, även fysiskt, mellan individerna större än skillnaderna mellan könen. Därför finns det inte några trovärdiga argument till varför kvinnor inte ska omfattas av värnplikten. Vi måste nu, liksom i övriga samhället, likställa mäns och kvinnors villkor för en ökad jämställdhet.

Försvaret måste byggas i nära relation med det övriga samhället. Den civilmilitära samverkan måste stärkas, och försvaret får aldrig bli en isolerad verksamhet.

Ur det perspektivet är det orimligt att halva befolkningen inte ens kallas till mönstring. Tjejerna behövs för att försvaret ska få ett så kompetent rekryteringsunderlag som möjligt. Först när värnplikten omfattar samtliga svenska kvinnor och män kan försvaret få en möjlighet att ta till vara den sammantagna kompetens som finns i samhället och som krävs för att kunna hantera de moderna, avancerade system, analyser och processer som det militära försvaret i dag använder sig av. Om även kvinnor tas in fördubblas urvalet, och det blir lättare att få rätt person på rätt plats. Detta är särskilt angeläget nu när försvaret genomgår förändringar och antalet anställda blir färre. Då är det ju extra viktigt att de tjänster som finns kvar går till de mest lämpade.

På 2000-talet finns det inte längre plats för diskriminering, utan alla ska vara lika under lagen.

Stockholm den 24 oktober 2006

Hillevi Larsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)