med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor

Motion 1993/94:Jo51 av Kjell Ericsson (c)

av Kjell Ericsson (c)
Jordbruket i norra Sverige har en särskild
regionalpolitisk betydelse som grundar sig på en mångfald
av värden som näringen och dess verksamhet förknippas
med. Jordbruket bidrar, förutom den grundläggande
produktionen av livsmedel, till att upprätthålla
sysselsättning, befolkning och samhällsstruktur i dessa delar
av landet. Jordbruket är betydelsefullt för
livsmedelsbranschen och har därutöver en viktig roll för att
bevara landskapsbilden och de kulturella värden som hör
samman därmed. Inte minst gäller detta i ett landskap som
Värmland.
I propositionen behandlas bl.a. det regionala stödet till
jordbruket i norra Sverige. Enligt regeringens bedömning
bör en översyn av stödet göras, där bl.a. grunderna för
beräkning ses över mot bakgrund av de angivna problem
som nu föreligger vad gäller kopplingen till 1990 års
livsmedelspolitiska beslut och överenskommelsen med EU.
Denna översyn är både logisk och nödvändig.
Det är angeläget att jordbruket i norra Sverige får del av
den allmänna lönsamhetsförbättring som ett förverkligande
av EU-avtalet innebär. Detta talar för en återgång till
beräkningar av merkostnader relaterade till referensgårdar
i södra Sverige. Det är viktigt för självkänslan hos näringens
utövare i norr att veta att man får en korrekt ersättning för
de merkostnader som orsakas av klimat och avstånd och
därmed för möjligheter till utveckling på likvärdiga villkor.
I detta sammanhang vill jag även ta upp frågan om en
översyn av gällande stödområden. Bl.a. vore det motiverat
med en uppflyttning av ett antal kommuner till att få ett
rättvisare stöd. Sunne, Munkfors, Filipstad, Forshaga, Kil
samt Älvsbacka och Nyeds församlingar i Karlstad är
sådana områden som borde placeras i förmånligare
stödområde. Dessa kommuner som nu är placerade i
stödområde 4 borde uppflyttas till stödområde 3. Detta är
också en uppflyttning som även förutvarande
Jordbruksnämnden förespråkade.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda föreslås
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om översynen av stödet till
jordbruket i norra Sverige.

Stockholm den 30 mars 1994

Kjell Ericsson (c)
Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-30 Bordläggning: 1994-03-31 Hänvisning: 1994-04-11
Yrkanden (2)