med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen

Motion 1993/94:Ub88 av Stina Gustavsson och Christina Linderholm (c)

av Stina Gustavsson och Christina Linderholm (c)
Regeringen föreslår ett förtydligande i 5 kap. 28 §
skollagen, innebärande att endast de som är behöriga till ett
nationellt program kan tas in i en RH-anpassad
(RH=rörelsehindrad) gymnasieskola.
Därmed utesluts utvecklingsstörda elever, som fullgjort
sin särskilda skolplikt i särskola, att gå denna utbildning.
Utbildning på ett nationellt program förutsätter att eleven
gått igenom grundskola eller liknande.
Utbildning vid de RH-anpassade gymnasierna sker i
Stockholm, Göteborg, Umeå och Kristianstad med statligt
huvudmannaskap. 99 elever går sin gymnasieutbildning vid
de fyra RH-gymnasierna. 37 ungdomar har sökt till den
riksgymnasiala utbildningen läsåret 1994/95.
Genom ett beslut av Skolväsendets överklagandenämnd
gavs en utvecklingsstörd elev rätt att antas till ett
individuellt program i en RH-anpassad gymnasieskola.
Nämnden för RH-anpassad utbildning har därför hemställt
hos regeringen om ändring av 5 kap. 28 §, så att
utvecklingsstörd elev kan antas vid RH-gymnasium.
Undervisningen vid riksgymnasierna är upplagd efter
varje elevs behov, förmåga och förutsättningar och är
därmed mycket individuell. Någon större svårighet att
undervisa en rörelsehindrad elev, som samtidigt är
utvecklingsstörd torde inte föreligga.
Vi anser därför att 5 kap. 28 § bör få en sådan lydelse att
det klart framgår att rörelsehindrad elev med
utvecklingsstörning kan antas till RH-anpassad
gymnasieutbildning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att rörelsehindrad elev, som är
utvecklingsstörd, kan antas till RH-anpassad
gymnasieutbildning och att 5 kap. 28 § skollagen förtydligas
i enlighet därmed.

Stockholm den 26 april 1994

Stina Gustavsson (c)

Christina Linderholm (c)
Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-26 Bordläggning: 1994-04-27 Hänvisning: 1994-04-28
Yrkanden (2)