med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Motion 1999/2000:Sf18 av Magda Ayoub m.fl. (kd)

av Magda Ayoub m.fl. (kd)
Propositionens innehåll
I propositionen föreslår regeringen att seriositetsprövningen skall
skärpas. Vid arrangerade äktenskap frångår man i viss utsträckning
kraven på att parterna har träffats och har en god kännedom om varandra.
Däremot skall särskilt grundliga muntliga utredningar göras. Vidare
föreslås att det skall finnas undantag från att bevilja uppehållstillstånd,
även om förhållandet framstår som seriöst, om det t ex finns skäl att
misstänka att det finns en påtaglig risk för sökanden att utsättas för våld
eller annan kränkning i förhållandet. Utdrag ur polisens register för brott
enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken skall kunna hämtas in rörande
referenspersonen, om det finns särskilda skäl till det. Även
misstankeregister, belastningsregister samt meddelande om besöksförbud
kan, enligt förslaget, kontrolleras. Det skall inte finnas någon skyldighet
för utlandsmyndigheten att kommunicera materialet i ärendet till
sökandena, istället bör de göras uppmärksamma på möjligheten att
begära att få del av uppgifterna och materialet.
Propositionen föreslår vidare att fortsatt uppehållstillstånd skall kunna
beviljas trots att förhållandet upphört, om sökanden eller dennes barn utsatts
för våld eller allvarlig kränkning av deras frihet eller frid.
Uppehållstillstånd skall i princip ha beviljats före inresan i landet men
undantag kan göras om utlänningen har stark anknytning till en i Sverige
bosatt person och det skäligen inte kan krävas att utlänningen återvänder för
att ge in ansökan i hemlandet.
Vi vill påpeka att den aknytningsutredning som tillsattes av regeringen
endast har berört äktenskap och förhållanden. Detta är alldeles för snävt. Vi
saknar andra viktiga anknytningsfrågor. Många människor med invandrar-
bakgrund har normalt en bredare familjebild. Idag finns det brister med
anhöriginvandringen som borde ha utretts i samband med Anknytnings-
utredningen.
Inledning
Det är viktigt att man uppmärksammar problemet med att det finns i
Sverige bosatta personer (personer med svenskt medborgarskap eller
uppehållstillstånd) som gifter sig med utländska personer och på ett eller
annat sätt kränker dem eller utsätter dem för våld. Det är ovisst hur
många procent av de kvinnor som kommer hit som blir utsatta för
liknande handlingar men den siffra som man i propositionen redovisar är
14%. Samtidigt måste man vara medveten om att den största delen av
anknytningsförhållandena fungerar som andra vanliga förhållanden.
Seriositetsprövningen
Regeringen föreslår att ett något strängare krav skall ställas vid
seriositetsprövningen.
Enligt utredningen skall det finnas positiva indikationer på att förhållandet
är allvarligt menat från båda parternas sida. Någon precisering av vad som
menas finns inte. Vi anser att ett förtydligande bör göras av vad den
skärpning som regeringen förordar innebär. En bedömning av hur seriöst ett
förhållande är får inte lämnas till några subjektiva tyckanden.
Arrangerade äktenskap
Kristdemokraterna anser att det är viktigt att respektera olika invandrar-
gruppers kultur och religion. Inom ramen för svensk lag bör varje individ
få utrymme att utöva sin religion eller ge uttryck för sin tradition. Vi kan
dock aldrig tillåta att någon tvingas in i ett äktenskap, oavsett kultur.
Därför är det, som regeringen påpekar, viktigt att genom en muntlig
utredning fastställa hur parterna ser på ingående av äktenskap. Det är då
särskilt viktigt att undanröja tveksamhet avseende frågan om frivillighet.
Den muntliga utredningen bör likställas med seriositetsprövningen, men
frågorna skall givetvis anpassas till det förhållandet att parterna träffats i
begränsad omfattning och därför saknar närmare kunskap om varandra.
Mot bakgrund av detta beaktande skall dock kravet på seriositet
vidhållas.
Om den ena parten befinner sig i hemlandet skall den muntliga utred-
ningen genomföras där vid den svenska ambassaden eller konsulatet. En
auktoriserad tolk av samma kön skall vara närvarande.
Risk för våld eller kränkning i förhållandet
Regeringen anser att även om ett förhållande kan anses uppfylla
seriositetskraven så skall uppehållstillstånd inte beviljas när det kan
misstänkas att någon av parterna i förhållandet kommer att utsättas för
våld eller annan allvarlig kränkning.
Vi anser att syftet med förslaget är gott, nämligen att skydda kvinnan.
Däremot är tillvägagångssättet mer tveksamt. Vi måste på ett tydligt sätt visa
att det är referenspersonen ifråga som ifrågasätts och inte den sökande
parten. I de fall det genom den grundliga utredningen framkommer att
referenspersonen tidigare dömts för misshandel eller övergrepp mot tidigare
sambo eller maka/make, skall uppehållstillstånd nekas sökanden. I dessa fall
finns det en uppenbar risk för sökanden att i framtiden utsättas för en
liknande handling. Här anser vi att Sverige har ett ansvar att, mot bakgrund
av dessa uppgifter, skydda sökanden. Även om detta innebär ett ingrepp i
varje människans rätt att välja så anser vi att det i dessa specifika fall
åvilar
staten att se till sökandens intresse.
Om referenspersonen ej har dömts för misshandel eller övergrepp av
tidigare sammanboende eller maka/make, men ändå har dömts för brott mot
3, 4 och 6 kap. i brottsbalken eller meddelats besöksförbud bör sökanden
alltid informeras om detta på sätt som framgår under rubriken "Information
till sökanden om den i Sverige bosatta personen". Det behöver inte
nödvändigtvis innebära att sökandens väl hotas p g a dessa domar. Efter att
informationen delgetts sökanden måste vi kunna förlita oss på att sökanden
själv kan fatta ett för denne riktigt beslut. Härigenom respekterar vi varje
människas rätt till att själv välja och ta ansvar.
Utnyttjande av utländska kvinnor
I propositionen nämns att Anknytningsutredningen genom sina undersök-
ningar fått uppgifter om män som inlett förhållanden med upp till sju åtta
utländska kvinnor. Även om denna grupp av män inte är stor så är det
oförsvarligt att tillåta att man sätter i system att utnyttja kvinnor på detta
sätt. Överges de inom två år innebär det även att kvinnorna återsänds till
hemlandet. Kristdemokraterna anser att uppmärksamheten på sådana fall
måste skärpas. Redan efter den andra kvinnan bör det finnas en hårdare
kontroll. Via utdrag ur folkbokföringsregistret och Statens
invandrarverks register bör man få en klar bild av hur många kvinnor
referenspersonen tidigare på liknande sätt tagit till Sverige. Genom
Statens invandrarverks register kan man se vilka som tidigare har sökt
uppehållstillstånd p g a anknytning till referenspersonen. Om en tredje
ansökan lämnas in om uppehållstillstånd p g a anknytningsförhållande till
referensperson, skall ansökan avslås. Det är oacceptabelt att utländska
kvinnor på ett sådant systematiskt sätt utnyttjas och sedan på ett
uträknande sätt innan två år har förlupit lämnas åt sitt öde. Denna regel
skall vara könsneutral.
Kontroll genom utredningar och registerutdrag
För att kunna utreda om det finns skäl att misstänka att mannen ifråga
kan komma att förgripa sig på kvinnan i framtiden eller för att fastställa
att han tidigare förgripit sig på sambo eller maka bör en grundlig
utredning göras genom registerutdrag. Utdrag från brottsregistret
avseende brott mot 3, 4 och 6 kap. brottsbalken skall hämtas in för
samtliga referenspersoner när det gäller de anknytningsärenden som
propositionen behandlar. Även meddelande om besöksförbud skall
hämtas in. Vi anser annars att det är alldeles för ovisst hur och på vilket
sätt en misstanke kan uppkomma. En person som tillfrågas om tidigare
domar kommer sannolikt att dölja detta faktum om det är till nackdel för
denne. Därför är detta en mycket osäker utgångspunkt för att utföra en
kontroll. Referenspersonen skall tillfrågas om ett skriftligt medgivande
av registersökning. Om denne nekar till ett sådant förfarande skall
ansökan om uppehållstillstånd avslås.
Däremot motsätter vi oss att, som man i propositionen föreslår, en
kontroll av misstankeregistret utförs. En misstänkt person är inte dömd
och kan således fortfarande vara oskyldig till brottet.
Utöver ovannämnda utdrag ur brottsregistret skall en kontroll utifrån
folkbokföringsregistret samt Statens invandrarverks register om tidigare
anknytningsförfrågningar alltid utföras. Härigenom får man en bättre bild av
om referenspersonen varit gift tidigare samt om någon tidigare ansökt om
uppehållstillstånd p g a anknytning till personen ifråga. På detta sätt kan
ingen sätta i system att inleda ett förhållande med en utländsk kvinna och
sedan överge henne på sätt som tidigare beskrivits.
Information till sökanden om den i Sverige bosatta
personen
Om den information som ligger till grund för utredningen visar att
referenspersonen dömts för brott mot 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller
meddelats besöksförbud, skall sökanden alltid delges detta. Risken med
att endast upplysa den sökande parten att det finns material som denne
kan få del av, är att sökanden av känslomässiga skäl avstår från att
begära in uppgifterna. Även referenspersonen skall få ta del av
uppgifterna. Materialet skall ej lämnas ut skriftligt utan muntligen vid det
svenska konsulatet eller ambassaden med hjälp av en auktoriserad tolk,
av samma kön.
Fortsatt uppehållstillstånd trots att förhållandet
upphört
Det är positivt att regeringen nu föreslår en sådan ändring av
lagstiftningen som innebär att de personer som utsatts för våld eller
annan allvarlig kränkning under förhållandet, och av det skälet lämnat
förhållandet, ändå skall kunna beviljas fortsatt uppehållstillstånd.
Kristdemokraterna anser att man, när ett förhållande upphör innan
tvåårstiden för den uppskjutna invandringsprövningen gått ut, bör beakta om
det i hemlandet anses stigmatiserat att vara frånskild kvinna. Det vore
beklagligt om kvinnan ifråga måste återvända till ett land där skilsmässor
bryter mot en stark samhällelig norm.
Uppehållstillstånd efter inresan
Regeringen föreslår att uppehållstillstånd för andra än skyddsbehövande i
princip skall beviljas före inresa i landet. Man undantar dock utlänningar
som har "stark anknytning" till en i Sverige bosatt person eller om det
"skäligen inte kan krävas" att utlänningen återvänder för att ge in
ansökan där. Även om det är viktigt att vidmakthålla principen om att
uppehållstillstånd skall beviljas före inresan anser vi att det bör finnas
undantag från huvudregeln. Ett sådant skäl är när utlänningen har barn i
Sverige eller kvinnan i förhållandet väntar barn. Vi anser inte heller att
det är skäligt att kräva att man återvänder för att ge in ansökan i ett
hemland där väntetiderna är längre än sex månader. Uppehållstillstånd
skall även kunna beviljas efter inresan om det står klart att sökanden
skulle ha beviljats uppehållstillstånd om ansökan getts in i sökandens
hemland.
Vi vill, liksom flera av remissinstanserna, påpeka att en precisering av vad
som menas med "stark anknytning" samt "skäligen inte kan krävas" bör
göras i förarbetena.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en precisering av vad som avses med "positiva
indikationer" vid seriositetsprövning,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att en muntlig utredning även skall hållas med
part som befinner sig i hemlandet i närvaro av auktoriserad tolk av
samma kön,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att den muntliga utredningen, vid arrangerade
äktenskap, skall likställas med seriositetsprövning,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att uppehållstillstånd skall nekas i det fall
referenspersonen tidigare dömts för misshandel eller övergrepp mot
tidigare sambo eller maka/make,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att en tredje ansökan om uppehållstillstånd på
grund av anknytningsförhållande skall avslås,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att utdrag ur brottsregistret avseende brott mot 3,
4 och 6 kap. brottsbalken samt meddelande om besöksförbud alltid
skall inhämtas,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om skriftligt medgivande av registersökning,
8. att riksdagen avslår förslaget om att kontroll av misstanke-
registret sker,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att sökanden samt referensperson alltid skall få ta
del av information som ligger till grund för utredningen och att vid
användande av tolk denna skall vara auktoriserad och av samma kön,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att man, om förhållandet upphör innan två år
gått, bör beakta om det i hemlandet anses stigmatiserat att vara
frånskild kvinna,
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att undantag från huvudprincipen om att
uppehållstillstånd skall beviljas före inresa skall göras när utlänningen
har barn i Sverige eller kvinnan i förhållandet väntar barn,
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att undantag från huvudprincipen, om att
uppehållstillstånd skall beviljas före inresa, skall göras om sökanden
med all sannolikhet skulle få sin ansökan beviljad,
13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att det inte kan anses skäligt att kräva att någon
återvänder för att ge in ansökan om väntetiderna är längre än sex
månader,
14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att en precisering görs av begreppen "stark
anknytning" samt "skäligen inte kan krävas".

Stockholm den 9 februari 2000
Magda Ayoub (kd)
Yvonne Andersson (kd)
Inger Davidson (kd)
Rose-Marie Frebran (kd)
Lars Gustafsson (kd)
Ulla-Britt Hagström (kd)
Dan Kihlström (kd)
Ester Lindstedt-Staaf (kd)
Desirée Pethrus Engström (kd)
Chatrine Pålsson (kd)
Fanny Rizell (kd)
Rosita Runegrund (kd)
Gunilla Tjernberg (kd)
Erling Wälivaara (kd)
Ingvar Svensson (kd)
Kenneth Lantz (kd)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-02-09 Bordläggning: 2000-02-10 Hänvisning: 2000-02-11
Yrkanden (28)