med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt

Motion 1999/2000:A14 av Inger Lundberg (s)

av Inger Lundberg (s)
Vissa utbildningsinsatser
Regeringen tar ett principiellt och praktiskt viktigt steg när man i
propositionen bejakar Arbetsmarknadsstyrelsens förslag om massiva
arbetsmarknadsinsatser med sikte på den grupp som riskerar att
marginaliseras på arbetsmarknaden. Det gäller såväl den äldre
arbetskraften som grupper som av andra skäl, t.ex. etnisk bakgrund,
hamnat vid sidan av arbetsmarknaden. Av propositionen framgår dock
inte om aktivitetsgarantin också kan förenas med vissa
utbildningsinsatser.
En grupp kommer sannolikt kunna komma ut på den ordinarie arbets-
marknaden efter ganska begränsade insatser och med stöd av främst arbets-
marknadspraktik. För andra krävs mer omfattande insatser, som också
omfattar utbildningsinsatser. I AMV 2000 framhöll AMS att det för enskilda
arbetssökande inom den s.k. övergångsarbetsmarknaden också fanns behov
av vissa utbildningsinsatser, som var av mer allmän karaktär än den ren-
odlade yrkesutbildningen. Delvis kan behovet tillgodoses inom ramen för
Kunskapslyftet, men det finns också utbildningsbehov som måste tillgodoses
genom riktade insatser från arbetsmarknadsmyndigheterna.
Låt mig ge några exempel: Många invandrare har trots genomgången SFI-
utbildning begränsade svenskkunskaper, mycket till följd av att svensk-
undervisningen inte kom att följas av arbete på den svenska arbets-
marknaden. För flera av dem krävs kompletterande svenskundervisning
varvad med praktik.
Många arbetssökande kan ha goda förutsättningar för framtida jobb inom
den bransch de praktiserar, men det  kan både före och under praktiken visas
att de har behov av viss kompletterande utbildning i t.ex. engelska eller
matematik.
De som står mycket långt från arbetsmarknaden kan också behöva en
renodlad introduktionskurs av typ "kom-igång-utbildning". Dessa utbild-
ningar hade stor omfattning när arbetslösheten var som djupast och fick
genom ett antal mindre lyckade exempel vanrykte. Det är olyckligt om detta
leder till att förmedlingarna inte får möjlighet att erbjuda grundläggande
arbetsmarknadsintroduktion för de grupper som behöver det.
Bland välutbildade invandrare finns också grupper, som har behov av en
gedigen och tydligt riktad introduktionsutbildning i förutsättningarna för
yrket på den svenska arbetsmarknaden. Efter en introduktionsutbildning i
arbetsförmedlingens regi kan de sedan gå vidare till kortare kompletterande
högskolestudier.
 Mot bakgrund av ovanstående finner jag det angeläget att riksdagen för-
tydligar regeringens förslag om aktivitetsgaranti så att det tydligt framgår att
vissa utbildningsinsatser av mer allmän karaktär också kan ingå i aktivitets-
garantin.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om vissa utbildningsinsatser inom ramen för aktivi-
tetsgarantin.

Stockholm den 10 april 2000
Inger Lundberg (s)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-13 Bordläggning: 2000-04-25 Hänvisning: 2000-04-26
Yrkanden (2)