med anledning av prop. 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare

Motion 2010/11:T12 av Margareta Sandstedt (SD)

av Margareta Sandstedt (SD)
sd171

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram förslag till ändringar i sanktionssystemet vid vägtransporter.

Motivering

I huvudsak välkomnar jag regeringens förslag om en tydligare uppdelning av arbetet mellan polisen och Transportstyrelsen när det gäller kontroll av efterlevnaden av förordning 561/2006. Något som man dock inte tagit upp i förslaget är frågan om hur man ytterligare kan skydda förarna från sanktioner som i huvudsak ska ligga på åkerierna.

Vanligt förekommande i dag är att förare drabbas av böter för överträdelser där den som egentligen är ansvarig är arbetsgivaren. Vi har även situationer där arbetsgivaren kräver av unga oerfarna förare att de ska, genom kvittning på lönen, stå för kostnaderna för överträdelser av kör- och vilotider. Genom denna arbetssituation finns det även risk för att förarnas löner utvecklas negativt. Samtidigt kräver vissa åkerier mer och mer av sina förare och sätter upp orealistiska mål och arbetstider, vilket leder till körscheman helt utan marginaler. Vanligt är att förare upplever en oerhörd press när de börjar sin arbetsdag och är rädda för att bli stoppade och bötfällda.

Jag ställer mig tveksam till att Sverige verkligen har ett sanktionssystem som är i linje med intentionerna bakom EU:s förordningar på området. Jag vill se att skuldbördan förs över från förarna till åkerierna för överträdelser som man får fram vid kontroller av färdskrivare och förarkort. Huvudregeln måste vara att det alltid är arbetsgivaren som ensam är ansvarig för samtliga överträdelser och att föraren endast ska kunna bötfällas i de fall där det uppenbart inte beror på arbetsgivaren. Det får därför inte räcka med att arbetsgivaren endast informerat sina förare muntligt och sedan ändock lägga scheman för transporter som inte har några marginaler. Enligt min mening är t.ex. ansvarsbestämmelserna i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare 9 kap. 5, 8 och 11 §§ inte tillräckligt tydliga och speglar inte på rätt sätt det system och den ansvarsfördelning som är tänkt att råda inom transportbranschen. Jag föreslår därför att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över sanktionssystemet vid överträdelser av reglerna vid vägtransporter.

Stockholm den 15 februari 2011

Margareta Sandstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-02-16 Bordläggning: 2011-02-17 Hänvisning: 2011-02-18
Yrkanden (1)