med anledning av prop. 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola

Motion 2016/17:3705

av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lovskola ska gälla elever i årskurs 6, 7, 8 och 9 och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla elever som riskerar att inte uppnå eller inte har uppnått gymnasiebehörighet ska ha rätt till lovskola, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lovskola ska få anordnas under alla lovtillfällen på året och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler kvalificerade lärare som kan undervisa i lovskolan och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanröja alla hinder mot att lovskola ska kunna bedrivas på entreprenad och som fjärrundervisning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår att det införs bestämmelser i skollagen (2010:800) om att huvudmän ska vara skyldiga att i vissa situationer erbjuda elever i grundskolan undervisning under skollov. Förslaget innebär i korthet att en huvudman ska erbjuda lovskola till elever som avslutat årskurs 8 och 9 och som riskerar att inte uppnå eller inte har uppnått kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därigenom riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Förslaget bygger på ett initiativ som togs av alliansregeringen när den beslutade den 6 mars 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. utreda hur en obligatorisk sommarskola kan utformas och genomföras. Utredningen redovisade sina förslag i betänkandet Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) den 30 september 2015.

Under alliansregeringen gavs möjlighet för huvudmännen att erhålla statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov för elever som under vårterminen gått i årskurs 6, 7, 8 eller 9.

All erfarenhet visar att ju tidigare stödet till eleverna sätts in, desto mer effektiva är åtgärderna. Det är därför olyckligt att regeringen väljer att begränsa förslaget om lovskola till årskurs 8 och 9. Förslaget bör därför kompletteras med att omfatta även årskurs 6 och 7.

Regeringen gör en alltför snäv begränsning av vilka elever som ska omfattas av lovskola. Vår uppfattning är att huvudinriktningen måste vara att alla elever som riskerar att inte uppnå eller inte har uppnått gymnasiebehörighet ska ha rätt till lovskola.

Regeringens förslag innebär att en huvudman under vissa förutsättningar är skyldig att erbjuda en elev undervisning i lovskola i minst 50 timmar i juni månad efter att eleven har avslutat årskurs 8 eller 9. Vi anser att begränsningen gällande att anordna lovskola i juni är alltför snäv. Lovskola bör kunna anordnas under alla lovtillfällen på året, och regeringen bör återkomma med ett förslag som gör det möjligt för en huvudman med skyldighet att anordna lovskola att göra det även utöver perioden juni månad.

Förslaget innebär att behovet av lärare kommer att öka. Regeringen redovisar de åtgärder som gjorts för att motverka lärarbristen. Det har dock visat sig att de inte har gett någon effekt och i vissa fall till och med har förstärkt lärarbristen, t.ex. när det gäller lärarlönelyftets utformning, bristerna i utbyggnaden av platser till lärarutbildningen och skattepolitiken. Det behöver därför vidtas effektiva åtgärder för att garantera att det finns tillräckligt många kvalificerade lärare som kan undervisa i lovskolan. Det handlar om att utforma skattereglerna så att fler äldre lärare har möjlighet att komma tillbaka till yrket, om hur lärarutbildningen ska utformas så att studenter ska kunna bidra till undervisningen och om att skapa fler karriärvägar.

Vi delar regeringens uppfattning om att en huvudman ska få överlämna undervisningen inom ramen för lovskola till en annan huvudman genom entreprenad. Vi vill dock påpeka att reglerna inte får utformas så att samverkan mellan kommunala och fristående skolor hindras. Det måste också vara möjligt att använda fjärrundervisning på ett effektivt sätt för att ytterligare bidra till att motverka lärarbristen och utnyttja de befintliga lärarresurserna så effektivt som möjligt.

Christer Nylander (L)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Annika Eclund (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-04-07 Granskad: 2017-04-10 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19
Yrkanden (5)