med anledning av prop. 2017/18:102 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

Motion 2017/18:3994 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen antar regeringens förslag med de ändringar i förslaget till lag om ändring i skyddslagen (2010:305) som följer av motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kriminalisering av förberedelse, försök samt stämpling till obehörigt tillträde till skyddsobjekt och tillkännager detta för regeringen.

Förslag till lag om ändring i skyddslagen (2010:305)

Härigenom föreskrivs i fråga om skyddslagen (2010:305) att 30 § ska ha följande lydelse,

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud som avses i 7 § döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud som avses i 7 § första stycket döms för obehörigt tillträde till skyddsobjekt till fängelse i lägst tre månader och högst fyra år. Detsamma ska gälla den som olovligen stannar kvar inom skyddsobjektet.

Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vi instämmer i regeringens resonemang kring att det finns ett behov av en mer välavvägd straffskala rörande intrång på skyddsobjekt. Däremot lämnar regeringen arbetet halvfärdigt. När nu ringa brott införs i lagen så finns det en rimlighet i att en justering av straffnivån för grövre fall av obehörigt tillträde till skyddsobjekt också sker. Det är värt att notera att remissinstanserna Ringhals AB samt Vattenfall AB har efterfrågat just en ytterligare skärpning av minimi- respektive maximistraffen. Även resonemanget från Kalmar tingsrätt pekar i denna allmänna riktning.

I Danmark respektive Norge finns vissa fall där man kan döma till fängelse för denna typ av brottslighet i upp till fyra år i fallet Danmark till och med upp till sex år. Vi instämmer i propositionens resonemang kring att ett högre straffmaximum i straffskalan ger ett bättre utrymme för att på ett nyanserat sätt straffmäta fängelsestraffet. Vi anser att obehörigt tillträde till skyddsobjekt bör ses som ett generellt sett mer allvarligt brott än brottsbalkens reglering av olaga intrång. Därför ser vi inget hinder för att straffnivån för obehörigt tillträde till skyddsobjekt är högre än vad den är för grovt olaga intrång.

Vi föreslår därför att minimistraffet för obehörigt tillträde till skyddsobjekt sätts till tre månaders fängelse samt att maximistraffet sätts till fyra års fängelse.

Försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

Det kan noteras att somliga remissinstanser har framfört att det finns ett värde i att även försök, förberedelse eller stämpling till intrång på skyddsobjekt borde vara straffbart med utgångspunkt från den skärpta syn på denna typ av brottslighet som aviseras i den aktuella propositionen. Det är till och med så att regeringen principiellt instämmer i behovet av detta, men avstår från att lägga fram konkreta förslag eftersom beredningsunderlag saknas. Från Sverigedemokraternas sida instämmer vi med regeringen i behovet av detta och menar därför att riksdagen bör tillkännage som sin mening att regeringen snarast möjligt ska se till att tillräckligt underlag för en sådan lagändring ska tas fram och läggas fram i riksdagen.

Mikael Jansson (SD)

Roger Richtoff (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-03-13 Bordlagd: 2018-03-15 Granskad: 2018-03-15 Hänvisad: 2018-03-16
Yrkanden (2)