med anledning av prop. 2017/18:161 En möjlighet till körkortslån

Motion 2017/18:4011 av Nina Lundström m.fl. (L)

av Nina Lundström m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen.

Motivering

Regeringen föreslår införandet av ett körkortslån som ska administreras av CSN. Förslaget innebär att lånet ska användas för att bekosta körkortsutbildning för B-körkort. Liberalerna anser inte att det är rimligt att CSN-lån ska användas för att betala utbildningskostnaden för B-rkort. Liberalerna anser att förslaget bör avslås och avsätter hellre ökat studiemedel i budgeten för akademiska utbildningar och yrkesutbildningar som långsiktigt resulterar i ökade skatteintäkter.

Yrkestrafiken har stora rekryteringsbehov. Det saknas tiotusentals förare i framtiden och behoven kommer att öka med stora pensionsavgångar. Kraven på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, dvs. alla EES-stater. Enbart inom lastbilsförarområdet behövs det årligen upp till 6000 nya förare. Yrkets attraktivitet påverkas negativt av regler och förutsättningar att finansiera körkortsutbildningen. Arbetsförmedlingen upphandlar utbildningar men dessa riktas till sökande på arbetsmarknaden. Rekryteringen måste breddas. Det tar även tid att validera körkort från andra länder vilket bör påskyndas.

En yrkesförarutbildning för att utföra persontransporter med buss inom gymnasieskolan ger D-körkort vid 18 års ålder. Efter studier vid en utbildning tillhandahållen av aktör på uppdrag av Transportstyrelsen eller vid komvux kan D-körkort tas vid 21 år i stället för 24 år som gäller normalt sett. Vi anser att åldersgränserna bör ses över. Att upprätthålla en ålder på 24 år påverkar rekryteringen negativt. Möjligheten att sänka åldersgränsen bör övervägas och fokus bör läggas på vilken utbildning som ska vara genomförd och godkänd.

Det måste även vara möjligt att byta yrken och bli yrkesförare senare i livet. Finansieringen för att ta körkort är bristfällig. Yrkesförare som utför gods- eller persontransporter med lastbil eller buss måste förutom förarutbildningen gå en yrkeskompetensutbildning. Från september 2016 krävs yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan september 2015. Det krävs en fortbildning på minst 35 timmar för att erhålla ett yrkeskompetensbevis.

Liberalerna har föreslagit införandet av en yrkesskola som är en yrkesutbildning på gymnasienivå för vuxna. Yrkesförarutbildning är en sådan utbildning som naturligt skulle kunna ingå som utbildning i en yrkesskola och därmed lättare inkluderas i studiemedelssystemet.

Nina Lundström (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Mats Persson (L)

Maria Weimer (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-03-22 Granskad: 2018-03-30 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11
Yrkanden (1)