med anledning av regeringens skrivelse 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring

Motion 2016/17:3717
av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)
Yrkandena i denna motion kan komma att ändras efter den konstitutionella och språkliga granskningen. Motionskategori: Följdmotion :

Händelser

Inlämnad: 2017-04-21

Avsändare

Hela dokumentet

med anledning av regeringens skrivelse 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring (docx, 78 kB) med anledning av regeringens skrivelse 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring (pdf, 67 kB)
Motion till riksdagen
2016/17:3717
av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

med anledning av regeringens skrivelse 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att utveckla regelverket och tillämpning av regelverket kring arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I nu aktuell rapport kommer Riksrevisionen till slutsatsen att det bör vara möjligt dels att minska tiden för handläggning av arbetstillstånd, dels att förbättra kontrollen av villkoren.

Alliansen delar Riksrevisionens bedömning. Regeringen har, enligt vår bedömning, inte vidtagit tillräckliga åtgärder vare mot vare sig problemet med långa handläggningstider eller missbruk av arbetskraftssystemet. Det finns dessutom andra problem på fältet för arbetskraftsinvandring med allvarliga konsekvenser. Detta utan att verkningsfulla åtgärder vidtas från regeringens sida.

Regeringen bör mot denna bakgrund vidta ytterligare åtgärder för att utveckla regelverket och tillämpning av regelverket kring arbetskraftsinvandring.

Vi vill att förutsättningarna för arbetskraftsinvandring förbättras. Det gäller inte minst i yrken där det i dag råder brist på arbetskraft i Sverige. Samtidigt måste missbruk av regelverket stävjas. Alliansens förslag på området utvecklas närmare i det följande och i motion till riksdagen 2016/17:3267.

Alliansen vill korta handläggningstiderna för arbetstillstånd och utöka möjligheterna till digital hantering. Vi vill även införa en 30-dagars-garanti hos Migrationsverket vid komplett ansökan. Om man gör en ansökan om arbetstillstånd, som inte kräver kompletteringar, ska det inte dröja längre än 30 dagar innan arbetstillståndet är utfärdat.                            

Det ska vara lätt att jobba och göra rätt för sig i Sverige. Då krävs att inte stelbenta regler eller onödig byråkrati sätter hinder i vägen. I stället måste en helhetsbedömning göras. Det är till exempel orimligt att en arbetskraftsinvandrare utvisas enbart på den grunden att han eller hon har fått sin anställning via en rekryteringskanal av exempelvis LinkedIns storlek och räckvidd, vilket det finns exempel på. Här måste regler och/eller regeltillämpning förändras.  Det finns ett tillkännagivande i riksdagen på detta område från höstterminen 2016. Det har fortfarande inte tillgodosetts på ett godtagbart sätt. Viktig tid går nu förlorad till nackdel för enskilda och för arbetskraftsinvandringen i stort.

Arbetskraftsinvandring bidrar till bättre kompetensförsörjning och ökade möjligheter för företag att växa och anställa. Samtidigt förekommer dåliga villkor, falska anställningar och handel med anställningsavtal. Alliansen anser att alla former av missbruk av regelverket om arbetskraftsinvandring måste motverkas. 

Alliansen föreslår två nya insatser för att motverka missbruk av arbetstillstånd. För det första vill vi att direktåtkomst införs för Migrationsverket till vissa uppgifter hos bland annat Skatteverket. Genom direktåtkomst till uppgifter om till exempel antal anställda i verksamheten, omsättning, resultat, inbetalda skatter och avgifter kan Migrationsverket kontrollera att regelverken efterlevs på ett mer effektivt sätt. Här finns utredningsförslag klara sedan sommaren 2015. Regeringen måste snarast till riksdagen lägga fram ny lagstiftning. Vi vill även se ett särskilt regeringsuppdrag till Migrationsverket som syftar till ett förstärkt arbete mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring utifrån gällande regelverk.

Johan Forssell (M)

Johanna Jönsson (C)

Fredrik Malm (L)

Aron Modig (KD)

Yrkanden (1)