med anledning av skr. 2017/18:68 Riksrevisionens rapport om samisk utbildning

Motion 2017/18:3948 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skolverket bör ta över Sameskolstyrelsens huvudmannaskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen riktar mycket allvarlig kritik mot Sameskolstyrelsens arbete med sameskolorna och utgivningen av samisk litteratur. Kritiken är av sådan art att det är tveksamt om Sametingen kommer att klara uppgiften att sköta om den samiska utbildningen. Kostnaderna har skenat sista åren för den samiska undervisningen. Redovisningen av förbrukade medel är ytterst bristfällig eller obefintlig. Bristerna i Sameskolstyrelsens verksamhet har pågått under en längre tid och det är oklart vad Sametinget gjort för att åtgärda bristerna, om de över huvud taget försökt åtgärda några brister.

Sverigedemokraterna tror inte att det löser de mycket omfattande problem som uppdagats, genom att ge Sametinget huvudmannaskapet. Vi föreslår därför att det direkta ansvaret för den samiska utbildningen flyttas till Skolverket. 

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-01-09 Granskad: 2018-01-22 Bordlagd: 2018-01-23 Hänvisad: 2018-01-24
Yrkanden (1)