Prao – en viktig första kontakt med arbetslivet

Motion 2017/18:1443 av Jörgen Warborn (M)

av Jörgen Warborn (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för skolhuvudmän att erbjuda prao och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många unga människor får sin första kontakt med arbetslivet genom prao. Att pröva på några dagar på ett företag kan ge underlag för framtida val av utbildning och karriär. Det skapar en ökad förståelse för krav och förväntningar på en arbetsplats och leder till nya kontakter med vuxenvärlden. I bästa fall kan det eventuellt leda till möjligheter för sommarjobb.

Även om arbetsuppgifterna ofta är ganska enkla kan man konstatera att prao för med sig mycket gott, både för arbetsgivaren och för prao-eleven. På senare år har vi sett hur en del skolhuvudmän valt att inte erbjuda prao till sina elever. Ofta har det motiverats med att arbetsmiljökraven är otydliga eller att de skapar så pass mycket arbetsbörda för skolan att arbetsinsatsen inte står i proportion till nyttan för eleven. Genom de kontakter som jag haft kan jag konstatera att det finns olika bilder av hur betungande arbetsmiljö­kraven är. Alla är dock överens om att vi ska fortsätta ha höga krav på arbetsmiljön och naturligtvis inte utsätta högstadieelever för hälso- eller olycksrisker. Alla är också rörande överens om att prao är ett viktigt verktyg för att eleverna ska få pröva på arbetsmarknaden. Trots detta har antalet skolhuvudmän som inte erbjuder prao fortsatt öka. För att säkerställa att elever fortsatt blir erbjudna prao behöver Arbetsmarknadsverket få ett uppdrag att ta fram en metod för att säkerställa att rektorn kan ta sitt arbetsmiljöansvar utan att det blir för betungande för skolhuvudmannen.

Jörgen Warborn (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)