Säkrad effektbalans

Motion 2016/17:557 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld (båda M)

av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att konkreta åtgärder för hur effektbalansen ska säkras i det svenska elsystemet måste tas fram parallellt med att andelen intermittent el ökar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med mera intermittent el, måste effekten garanteras. Det svenska energisystemet måste hanteras som en helhet och inte hanteras som självständiga små öar.

Den 10 juni i år slöts en parlamentarisk energiöverenskommelse i Sveriges riksdag. Det var en överenskommelse som gav något åt alla. Kärnkraftens framtid säkrades och stödsystemen för förnybar el förlängdes.

Överenskommelsen har hyllats av samtliga medverkande partier, och nu står man inför den stora uppgiften att ta fram lagstiftning, regelverk och stödsystem för att uppnå en stabil, säker och kostnadseffektiv elproduktion även i framtidens Sverige.

Ett av resultaten av energikommissionens överenskommelse är att vi troligtvis kommer att få mera väderberoende elproduktion in i det svenska systemet. Detta kan leda till att vi till tider när det inte blåser eller solen inte skiner får för lite el i elsystemet och vi kan uppleva kortare eller längre elavbrott. Detta kan självklart få stora negativa konsekvenser för vår elintensiva industri, men även för den digitala uppkopplade värld vi lever i som riskerar att släckas ner.

Den ökande andelen väderberoende el pressar de redan låga elpriserna på den svenska elmarknaden till ännu lägre nivåer. Under tider med mycket vind och sol finns även risk för negativa elpriser. Detta urholkar möjligheten för basproduktion av el, dvs. el som inte är väderberoende, att få lönsamhet i sin elproduktion. Konsekvensen av detta är att basproduktion av el som inte ingår i energiöverenskommelsens subventionssystem riskerar fasas ut av det svenska elsystemet.

Energiöverenskommelsen välkomnas av både producerande och konsumerande branscher; förväntningarna på kommande förslag är stora. Nu är det ytterst viktigt att leverera konkreta förslag för hur effektbalansen i det svenska elnätet ska upprätthållas.

Regeringen måste nu inom ramen för energiöverenskommelsen leverera konkreta förslag på hur en avbrottssituation ska avvärjas. Detta för att tilltron till den svenska elförsörjningen inte ska urholkas. Alliansregeringen hade en klimatsmart, säker elförsörjning, till konkurrenskraftiga priser som tre grundpelare för elproduktionen. Dessa mål riskerar nu urholkas om den rödgröna regeringen inte inom kort lägger fram förslag på åtgärder för att säkra effektbalansen i systemet.

Att förslag nu kommer fram är av yttersta vikt för industrin, hushållen och i förlängningen välfärden i Sverige.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)