Skillnader i fasta elnätsavgifter

Motion 2016/17:1980 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör analysera de växande skillnaderna i fasta elnätsavgifter över landet och överväga utjämningsåtgärder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En medborgare i Växjö kommun har i e-post till mig konstaterat att elnätsavgifterna för hans lilla skogsbruksfastighet under de senaste åren stigit kraftigt och prognosen är att de kommer att fortsätta att stiga. Numera överstiger nätavgiften kostnaderna för elförbrukningen och är den dominerande delen av elkostnaderna. Nätdelen av elkostnaden är ju till skillnad från förbrukningsdelen en monopolmarknad som spelar allt större roll.

Det är mycket stora prisskillnader i eltarifferna mellan olika nätbolag. Elnätet ägs av Eon. Om de hade samma tariff som Tekniska verken i Linköping skulle elnätsavgiften i detta fall vara över 3 000 kr billigare per år. Eon hävdar att de inte är dyrare än flera andra nätbolag. Skillnaden beror istället på att Eon har mycket flera landsbygdsnät i sina bolag och de anser att jämförelsen med Tekniska verken inte är rättvis. Istället borde Eons Stockholmsnät jämföras med Tekniska verken tycker de. Där är förutsättningarna och därmed också nätavgifterna mera lika. Vidare hävdar man att elnätsavgifterna är skäliga. De följer Energimarknadsinspektionens direktiv.

På Energimarknadsinspektionens hemsida finns länkar till alla elnätbolagens tariffer. Det är ett ganska omfattande material men vid en hastig titt verkar Eons påstående att landsbygdsnäten har högre avgifter styrkas. Till detta kommer att det fortfarande finns många landsbygdsnät som har mycket dålig kvalitet. Man kan ifrågasätta om Energimarknadsinspektionens reglering av elnätföretagens intäktsramar verkligen är ett tillräckligt medel för att åstadkomma att elnätsavgifterna blir skäliga, objektiva och icke-diskriminerande, som ellagen föreskriver.

Tillgång till elektricitet över landet är en infrastruktur typ vägar. Lika väl som medborgare landet över använder vägar utan att betala extra för det talar mycket för att detta skulle gälla även för tillgången till ett elnät med hög kvalitet.

Det här är inte någon liten fråga för många. Skillnaden mellan Eons och Tekniska verkens tariffer med den elförbrukning Växjöfastigheten hade år 2015 motsvarar för en pensionär med en månadsinkomst på 15 000 kr en kommunalskattehöjning på 1,88 kr och mer.

Regeringen bör mot denna bakgrund analysera de växande skillnaderna i kostnader för det fasta elnätet över landet och överväga utjämningsåtgärder för att ta bort eller kraftigt minska skillnaderna. Ytterligare ett argument för detta är att den fasta elnätskostnaden betalas till olika lokala elnätsföretag som har monopol.

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)