Skogsbeståndsföryngring

Motion 1993/94:Jo308 av Carl Olov Persson (kds)

av Carl Olov Persson (kds)
Bakgrund
I Sverige förekommer ingen kontroll av frö- och
plantverksamheten. I så gott som hela övriga världen finns
det en utbyggd kontroll av plantverksamheten från frö till
färdig skog. Avsaknaden av sådan kontroll i Sverige har
inneburit att vi under flera årtionden importerat och satt ut
material som det nu inte finns någon möjlighet att följa upp
och se om det varit lämpliga val av provenienser. Det har
också inneburit att vi inte kunnat sälja plantor till andra
länder. Kunderna i alla våra grannländer har kontrollkravet
på sig. Sverige måste ha ett kontrollsystem som gör att
planthanteringen kan accepteras av EU och andra
omgivande länder.
Framtagning och försäljning av plantor kräver en
mycket gedigen dokumentation av varifrån plantmaterialet
kommer och att denna dokumentation finns tillgänglig
under skogens hela omloppstid. Det har försummats i
Sverige.
Den svenska skogen utsätts för stora miljöpåfrestningar.
Ibland råder det tveksamhet om orsaken till de skador som
uppstår. Många av skadorna kan ha uppstått just på grund
av att fel proveniens använts vid beståndsföryngringen.
Olämpliga provenienser
I fråga om gran används ofta plantmaterial från
Minskområdet i Vitryssland, medan den inhemska svenska
granen har invandrat via Finland efter senaste inlandsisen.
Den inhemska granen har vid passerandet av olika
klimatgränser anpassat sig till vårt klimat. För tallen råder
det motsatt förhållande, då den invandrat söderifrån.
Det framstår som ytterst tveksamt om det frömaterial
som t ex hämtas från södra Vitryssland kan anses lämpligt
att använda i Mellan- och Nordsverige.
Bestämningen av frötäktsområden,
proveniensavgränsningar osv är komplicerad och måste
beredas noga av all tillgänglig expertis. Det kan kräva lång
tid. Urvalet behöver också justeras kontinuerligt
allteftersom erfarenhet vinns. Ett stort problem är att det
skett/sker en stor överflyttning av nytt genmaterial från
kontinenten som det inte forskats på, och att det inte finns
någon tillförlitlig dokumentation över var de olika
provenienserna hamnat/hamnar.
Det här betyder att pollen, som sprids med vinden helt
obehindrat får chansen att skapa nya trädsorter i den
svenska naturen.
Svårförklarliga skador
I dag uppträder skador på skogen som det ibland kan
vara svårt att härleda. I t ex Halland uppstod plötslig
skogsdöd på stora områden, i södra Sverige har det
förekommit att granstammar spricker. Ingen vet riktigt
varför skadorna uppstår. Miljöbelastningen kanske inte är
hela svaret. Det här handlar om första generationen skog.
I nästa generation där frö och pollen blandats och där det
inte längre finns någon riktig svensk gran blir det i stort sett
omöjligt att åtgärda eventuella fel som begåtts i fråga om
val av proveniens. Den ursprungliga svenska granen finns
inte längre.
Det här är mycket allvarligare än frågan om främmande
trädslag såsom contorta, lärk, sitka etc. Om dessa helt
främmande trädslag visar sig olämpliga i vårt klimat kan de
avverkas och har då inte givit upphov till några skador på
gensammansättningen i de svenska trädslagen.
Skogsstyrelsen bör få ansvar för dokumentation
För att motverka dessa problem krävs det att
Skogsstyrelsen som nu är en opartisk myndighet får i
uppgift att upprätta regler för dokumentation över
provenienser. Vidare bör Skogsstyrelsen få ta ansvar för att
inget främmande plantmaterial tillåts massplanteras inom
landet, förrän noggranna fleråriga forskningsresultat finns
att tillgå.
Slutanvändaren har ingen möjlighet att själv kontrollera
plantmaterialets ursprung. Därför måste skogsägaren när
han köper plantorna få alla fakta om fröursprung etc. Detta
kan skogsägaren förvara tillsammans med
skogsbruksplanen så att han själv kan konstatera varifrån
plantorna på de olika planteringarna kommer.
Dessutom måste ett centralt register upprättas där alla
inköp och försäljningar finns dokumenterade under flera
skogsägargenerationer. Dokumentationen måste vara
sådan att det går att följa hela kedjan i hanteringen,
kottplockning, klängning, fröhandel, odling (inklusive
omskolning), försäljning (ibland flera led och ibland över
landgränserna) och slutanvändare.
Denna dokumentation måste arkiveras och hållas
tillgänglig hos alla i denna kedja inklusive slutanvändaren
under hela skogens omloppstid.
Ett enkelt, säkert och hållfast system måste utformas.
Det måste ge utrymme för rent affärsmässig sekretess.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av ett hållbart
regelsystem och en säker dokumentation av allt
plantmaterial som kommer till användning vid skoglig
föryngring.

Stockholm den 25 januari 1994

Carl Olov Persson (kds)
Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)