Stöd till kriminella som avtjänat sitt straff

Motion 2016/17:3163

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till unga kriminella som avtjänat sina straff och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Unga kriminella som har avtjänat sina straff på ungdomsanstalt eller kriminalvårdsanstalt behöver mer stöd och hjälp när de kommer ut för att inte återfalla i brott. Just nu ser vi en trend där organiserad kriminalitet bland ungdomar ökar i segregerade bostadsområden.

Bristen på föräldraansvar, skolans misslyckande och andelen ungdomar som inte klarar att uppnå målen till gymnasieutbildning ökar och på vissa platser i landet klarar uppemot 20 procent inte gymnasiebehörigheten.

Hög ungdomsarbetslöshet och social otrygghet är ingredienser i en mylla ur vilken kriminella gäng föds. Dessa ungdomar behöver framtidshopp, stöd och hjälp från samhället för att hitta rätt utbildning eller yrke så att de kommer bort från destruktiva miljöer.

Brottslingar ska straffas för sina brott, men vid avtjänat straff måste det finnas en bättre plan för att motverka en tillbakagång till den brottsliga banan. Det kan handla om vägledning och coachning, så att man följer dessa ungdomar och ser till att det finns en fungerande ansvarskedja för att motverka brottslighet.

Det behövs en mer långsiktig plan med olika samordnade insatser från kommunala myndigheter, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, utbildning och ett nära samarbete med närstående. Allt detta utöver starkare polisiära insatser vilket också är helt nödvändigt.

Att införa en flerårig plan med någon form av fadderskap och en uppföljningsplan med utbildning, drogrehabilitering, yrkesutbildning och eget boende är viktiga insatser för att hjälpa personer som är dömda för brott till att ett liv fritt från sin tidigare bana och ge dem framtidshopp.

Politiken har ett ansvar att förebygga och motverka brott, vi har också ett mänskligt ansvar. Det är viktigt att straff som döms ut står i proportion till brottet som begåtts. Därför är det i vissa fall nödvändigt med straffskärpningar. Detta måste ske tillsammans med förbättrad utslussning och anpassning till samhället efter avtjänat straff. Utan detta kommer vi att få mer av mänskligt lidande och grövre kriminalitet. Det krävs mer av mänskliga insatser, Sådana insatser kan förebygga brott och hindra ungdomar från att fångas upp av kriminella nätverk.

Robert Halef (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)