Störande ljud

Motion 2016/17:1672

av Jonas Gunnarsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förenkla för ordningspoliserna att bötfälla dem som framför motordrivna fordon som spelar oerhört hög musik och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av ett förtydligande när det gäller kommuners möjlighet att förbjuda hög musik från bilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan en lång tid tillbaka har ett stort antal invånare inom Arvika tätort upprepade gånger fått sina hemmakvällar och sin nattsömn störda av att fordon kör förbi och spelar musik på mycket hög volym med kraftfull ljudanläggning. Problemet är i stort sett dygnet runt alla dagar i veckan. Arvika är inte ensamt utan på flera håll i landet finns samma problematik. Kommunerna har försökt att begränsa problemet med de verktyg som står till buds, bland annat genom att stänga av vissa gator för fordonstrafik nattetid.

Ordningslagen är den lag som reglerar det som anses röra den allmänna ordningen. Lagen innehåller bland annat föreskrifter angående sammankomster på offentliga platser och i viss kollektiv persontrafik. De juridiska verktyg som står till förfogande för att beivra störande ljud nattetid är på många vis väldigt otympliga och långsamma i förhållande till eventuell förseelse. Regeringen bör därför se till att förenkla för ordningspoliserna på fältet vad gäller musikspelande motorburna fordon. Avrapporteringen är oerhört trögjobbad och polisen själva efterlyser en aktuell ordningsbot kopplat till detta problem. Något som i nuläget inte finns.

Polis och kommuner har med andra medel försökt komma till rätta med problemet. Mora kommun snabbutredde under våren 2016 hur de lokala ordningsföreskrifterna ska utformas för att polisen ska kunna lagföra och bötfälla personer som spelar hög musik i bostadsområden. De allmänna lokala ordningsföreskrifterna innebär att utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden inte får ske någonstans i kommunen utan Polismyndighetens tillstånd. Moras föreskrifter godkändes innan sommaren av Länsstyrelsen i Dalarna.

Alla lokala ordningsföreskrifter ska behandlas av länsstyrelsen. Problemet är att Mora är en av få kommuner som fått sitt förslag godkänt. Många kommuner bland annat i Värmland har under flera år försökt få till ett förbud, och en mycket stor majoritet har fått nej från sin länsstyrelse. Det är ett oerhört stort problem att det bedöms olika och det är tydligt att en förtydligande av lagen behövs. Regeringen bör därför se till att fler kommuner än Mora får möjlighet att införa ordningsföreskrifter för att se till att fordonstrafik med hög musik utan tillstånd förbjuds.  

Jonas Gunnarsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)