Tullverket – upprätthålla gränsskyddet

Motion 2017/18:3291 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Tullverkets möjligheter att upprätthålla gränsskyddet måste stärkas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till Tullverket och Polismyndigheten att agera samordnat i brottsbekämpande verksamhet kopplat till gränsbevakningen och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge polisen, Tullverket och Kronofogdemyndigheten ett tydligt uppdrag att löpande samverka och genomföra gemensamma kontroller för att komma åt finansiering av terrorism och tillkännager detta för regeringen.

Upprätthålla gränsskyddet 

Sverige har en höjd säkerhetsnivå och omvärldssituationen är förändrad och försämrad. Storbritanniens utträde ur EU påverkar Sverige i hög grad eftersom vi är ett land som är beroende av handel och export. Terrordåd äger rum allt oftare i vår direkta närhet och det pågår en intensiv debatt om vapenregleringen och skyddet av våra gränser.

Tullverket har meddelat att myndigheten, om inte ytterligare resurser tillskjuts, kommer att behöva minska personalstyrkan med minst 135 årsarbetskrafter till år 2020.

Tullverkets mångfacetterade verksamhet rymmer för samhället viktiga insatser och många delar av Tullverkets uppdrag har aktualiserats av omvärldssituationen och det ställs i dagsläget högre krav på Tullverket. Tullverkets verksamhet är avgörande för att handel ska flyta friktionsfritt och konkurrensneutraliteten upprätthållas för vårt näringsliv. En av Sveriges viktigaste handelspartners är Storbritannien. Landets beslut att lämna EU ställer krav på Tullverket att förbereda den förändring som det innebär för svensk handel. Samtidigt är det Tullverket som ska implementera Europeiska unionens nya tullkodex i Sverige, vilket också är resurskrävande.

I dagsläget hanterar Tullverket över 7 miljoner tulldeklarationer per år. Mellan 2015 och 2016 ökade mängden ärenden med 10 procent, vilket är en trolig utveckling även kommande år. Tullverket menar att den ökade ärendemängden inte fullt ut kan kompenseras med vare sig ökad effektivisering eller en ökad grad av automatisering.

Samtidigt är Tullverket den myndighet som ska upprätthålla gränsskyddet i en tid när osäkerheten och rädslan växer för ytterligare terrordåd. Parallellt med verksamhet för handel och konkurrensneutralitet ska Tullverket leva upp till medborgarnas förväntningar på att gränsskyddet upprätthålls för att bidra till ett tryggt samhälle. Myndigheten står nu inför förändrade förutsättningar för sitt uppdrag. Den traditionella smugglingen av narkotika, vapen, alkohol och tobak fortsätter samtidigt som nya områden tillkommer såsom punktskatter, terrorism, civilt försvar och förändrade satsningar inom samverkan mot den organiserade brottsligheten. För att kunna utföra sitt uppdrag och stärka Tullverkets möjligheter att upprätthålla gränsskyddet behöver Tullverket ytterligare resurser.

Samverkan med Kronofogdemyndigheten

Rapporterna om nya terrordåd kommer tätt. År 2017 drabbades Sverige, Stockholm och Drottninggatan. De flesta terrordåd kräver omfattande planering och resurser. Det är oerhört angeläget att vi, med alla medel vi kan, arbetar för att strypa finansieringen av terrorism och därmed motverkar fler terrordåd.

Mer behöver därför göras för att komma åt finansieringen av terrorism från Sverige. Vi anser att ett viktigt steg i att förstärka arbetet mot terrorism och radikalisering är att ta krafttag mot finansieringen av terrorism.

En konkret verksamhet som kan leda till att även finansiering av terrorism upptäcks är operativ samverkan mellan polisen, tullen och Kronofogdemyndigheten. Sådan samverkan har redan förekommit vid några tillfällen och har varit till nytta för samtliga medverkande. Regeringen bör därför ge polisen, Tullverket och Kronofogdemyndigheten ett tydligt uppdrag att löpande samverka och genomföra gemensamma kontroller för att komma åt finansiering av terrorism och tillkännager detta för regeringen.

Under en vecka i mars 2017 samverkade tullen, Kronofogden och polisen inom ramen för en större internationell operation för att kontrollera in- och utförsel av kontanta medel vid några av våra största flygplatser. Genom att utnyttja respektive myndighets olika befogenheter kunde en samordnad insats ge större effekt och bättre kontroll än vad som annars hade varit möjligt. Under veckan beslagtogs 600 000 kronor i kontanter från resenärer inom ramen för den internationella insatsen för att bekämpa finansiering av terrorism. Dessutom utmättes stora summor pengar från skuldsatta personer.

Sådana insatser, som visat sig ha stor effekt, får inte bli enstaka företeelser. Med den utveckling vi ser i Sverige och i vår omvärld, måste terrorism bekämpas varje dag. Det är bra att de tre myndigheterna har funnit effektiva sätt att samverka och nå synergieffekter. Den samverkan behöver nu leda till frekventa gemensamma insatser för att stoppa finansieringen av terrorism.

Maria Malmer Stenergard (M)

Helena Bouveng (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Lotta Finstorp (M)

Jörgen Warborn (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (3)