Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utbildning av förskollärare, lärare och socionomer i Skaraborg

Motion 2017/18:798 av Monica Green m.fl. (S)

av Monica Green m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av högre utbildning i hela landet, bl.a. på Högskolan i Skövde, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har tydligt deklarerat sin ambition för skolans och förskolans utveckling. Denna ambition innehåller bland annat en satsning på de utbildningar som riktar sig till framtida personal inom denna sektor. Vi kan också konstatera hur många av landets kommuner har ett stort behov av socionomer.

Vi ser det som oerhört viktigt att regeringen då också tar hänsyn till att dessa utbildningar finns tillgängliga på många platser i landet utan att för den skull göra avkall på kvalitetskraven.

Vi vill ha en skola av högsta klass. Vid internationella mätningar har vi, trots en uppryckning de senaste åren, kunnat konstatera att vi inte lever upp till detta. Regeringen har tagit en rad initiativ för att vända denna negativa utveckling. Ett av dessa initiativ är en satsning på lärarutbildningen och att ge lärarna än bättre verktyg inför sitt arbete med våra barn. Det handlar också om ekonomiska satsningar för att möjliggöra för landets kommuner att anställa fler lärare. Vi välkomnar dessa initiativ.

I satsningen på utökat antal utbildningsplatser för lärare vill vi uppmana regeringen att också se över var dessa utbildningsplatser placeras. Vi har idag ett väl utvecklat nät av högskolor ute i landet. Det är viktigt att vi nyttjar den regionala resurs dessa är också vad det gäller utbildning av förskollärare och lärare.

Vi i Skaraborg kan exempelvis se hur Högskolan i Skövde skulle kunna vara en resurs i denna satsning. Skolan är väl förankrad i regionen och skulle ge kringliggande kommuner en god möjlighet till rekrytering av framtida personal genom att erbjuda praktikplatser under utbildningen.

En annan yrkesgrupp där vi idag ser en stor brist på utbildad personal är socionomer. Även här kan de regionala högskolorna tillsammans med lokala lärcenter vara en resurs för att komma till rätta med denna brist. Idag tvingas kommunerna anställa personal utan önskvärd utbildning på många tjänster inom sin sociala verksamhet. Detta är inte hållbart i längden och bör åtgärdas snarast möjligt. En av lösningarna är att öka antalet utbildningsplatser.

Monica Green (S)

Carina Ohlsson (S)

Erik Ezelius (S)

Patrik Björck (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)