Utbildning i jämställdhet

Motion 2017/18:2576 av Monica Green (S)

av Monica Green (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler i Sverige, såväl födda i Sverige som nyanlända kvinnor och män, bör få kunskap om rättigheter och skyldigheter och att jämställdhet och kunskapen om FN:s kvinnokonvention bör ingå, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Jämställdhet är ingen kvinnofråga. Det är en mänsklig rättighet och berör såväl kvinnor som män. År 1979 antog FN kvinnokonventionen – en konvention med målet att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Cedaw). Enligt Cedaw ska alla stater garantera att kvinnor har samma rättigheter som män, inklusive rätten att inte bli misshandlad, våldtagen eller trakasserad på andra sätt.

Kvinnokonventionen är ett grunddokument med 16 huvudartiklar som bland annat lyfter fram kvinnors rätt till utbildning, medborgarskap, sin egen kropp och hälsa.

Trots att Sverige var en av de första staterna att ratificera konventionen är det många som inte känner till den. Kvinnor känner inte till sina rättigheter. Företag, kommuner och myndigheter lever inte upp till det som krävs för att förhindra diskriminering av kvinnor, och utbildningsinsatser om kvinnokonventionen saknas.

Konventionsstaterna ska se till att kvinnor inte diskrimineras på arbetsmarknaden särskilt när det gäller anställning, lönesättning, tjänstevillkor, förmåner och arbetarskydd. Diskriminering av kvinnor på grund av äktenskap, graviditet eller moderskap ska förbjudas. Staterna ska även främja barnomsorg för att möjliggöra för föräldrar att förena familjeliv med yrkesansvar.

Dessutom har världens ledare förbundit sig till att uppnå FN:s 17 mål fram till år 2030. Ett av dessa 17 mål är jämställdhet. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra.

Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor och flickor måste förändras. Den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män av det obetalda hem- och hushållsarbetet utgör ett stort hinder för kvinnors och flickors möjlighet att utbilda sig och delta på arbetsmarknaden och i samhället på samma villkor som pojkar och män.

Alla i Sverige, såväl födda i Sverige som nyanlända kvinnor och män, behöver få kunskap om rättigheter och skyldigheter, och däri bör jämställdhet och kunskapen om FN:s kvinnokonvention ingå.

Monica Green (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)