Utbildningsplatser vid juristprogrammet

Motion 2016/17:2165 av Susanne Eberstein (S)

av Susanne Eberstein (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över antalet fria platser på högskolan och särskilt följa utvecklingen vid juristprogrammet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jurister behövs i många delar av samhället. Alltfler jurister går i pension. Att få plats på juristprogrammet kräver mycket höga betyg. Fler kvinnor än män får platserna. Det medför att det blir en snedfördelning mellan kvinnor och män på bl.a. åklagarbanan och domarbanan. Juristprogrammet är en förhållandevis billig utbildning.

Regeringen har utökat antalet platser på högskolor och universitet och även öronmärkt vissa platser. Det är önskvärt att de fria platser som lärosätena förfogar över används till att stärka juristprogrammet. Det skulle ändra snedfördelningen. Regeringen bör följa upp detta.

Susanne Eberstein (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)