Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverige har ett väl utvecklat studiestödssystem som är en av världen generösaste system för att möjliggöra studier för unga människor från alla samhällsklasser. Sverige­demokraterna vill bevara detta generösa system då vi anser att samhället på sikt tjänar enormt på en välutbildad befolkning. Det är också rättvist med ett studiestödssystem där alla unga människor får möjlighet att studera och utveckla sina kunskaper och förmågor. I vissa stycken vill Sverigedemokraterna göra systemet ännu generösare, och i vissa andra stycken anser vi att det blivit väl generöst och orättvist.

Studiebidrag och studiestöd

Vi önskar dra ned studiebidragen vad avser folkhögskolan eftersom vi gör motsvarande neddragning vad avser antalet platser på folkhögskolan (område 17).

Vi avslår också förslaget vad avser satsningar på stöd till introduktionsprogram eftersom vi anser att det ska vara lika villkor att studera för alla, vi vill inte ha orättvisa gräddfiler för specifika grupper i samhället.

Studiestartsstödet vänder vi oss emot då det skapar orättvisa mellan grupper som är hänvisade till lån för att finansiera sina studier och de som med denna bidragsform slipper ta lån under en period. Att vissa grupper är ovilliga att ta lån är ingen motivering för att införa denna snedvridning i studiefinansieringen. Vi förespråkar i stället förlängd möjlighet att ta studielån för den avsedda gruppen.

För att ge incitament för studenter att välja yrken där det råder brist på personal vill vi ge ett riktat bidrag i form av förhöjt studiebidrag till de studenter som väljer att studera till explicita bristyrken. Sverigedemokraterna satsar 1 000 kr per student och månad på de studenter som väljer att studera till något av dessa yrken där det finns brist. Sverigedemokraterna satsar också pengar för flera studerande för de som väljer att gå Teknikcollage och Teknikbrygga. Dessa satsningar finns beskriva på områdesmotion 16.

Tabell 1 Anslagsförslag för utgiftsområde 15 Studiestöd

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Studiehjälp

4 091 761

1:2

Studiemedel

16 357 643

298 000

1:3

Avsättning för kreditförluster

1 878 700

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

140 582

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62 150

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

29 000

1:7

Studiestartsstöd

909 000

909 000

1:8

Centrala studiestödsnämnden

869 376

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

14 480

Nya anslag

1:2

Teknikbrygga och Teknikcollege

+432 000

1:10

Utbildningspott Kompetensunderskott (1000 kr)

+200 000

Summa

24 352 692

575 000

Specificering av anslagsförändringar

1:2

Utbyggnad av folkhögskola samt högre stöd introduktionsprogram

298 000

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Christina Östberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)