Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsanvisning

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2018 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Statskontoret

96 727

1:2

Kammarkollegiet

71 923

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

17 550

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

2 443

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

13 227 000

1:6

Finanspolitiska rådet

10 078

1:7

Konjunkturinstitutet

64 571

1:8

Ekonomistyrningsverket

174 581

1:9

Statistiska centralbyrån

557 223

1:10

Bidragsfastigheter

269 000

25 000

1:11

Finansinspektionen

602 798

7 000

1:12

Riksgäldskontoret

327 642

1:13

Bokföringsnämnden

10 133

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

223 142

1:15

Riksrevisionen

329 737

1:16

Finansmarknadsforskning

29 913

1:17

Upphandlingsmyndigheten

94 036

1:18

Digitaliseringsmyndigheten

177 050

Nytt anslag

1:19

Nedsatt rikthyra för myndigheter i Stockholms innerstad

69 000

Summa

16 285 547

101 000

1:10 Bidragsfastigheter

Vi avvisar regeringens förslag om en tillfällig ökning av anslaget för att utrusta bidragsfastigheter med solceller och minskar således anslaget med 25 miljoner kronor 2018 och 50 miljoner kronor 2019 och 2020.

1:11 Finansinspektionen

Vi avvisar regeringens förslag om förstärkta medel till Finansinspektionens arbete med finansiell folkbildning. Den verksamhet som myndigheten idag bedriver inom området är uppskattad och fyller sin funktion – att ytterligare förstärka detta uppdrag är dock inget Moderaterna prioriterar denna budgetperiod. Anslaget minskar därmed med 7miljoner kronor.

1:19 Ändrade rikthyror i Stockholms innerstad

I Stockholm sätter Ekonomistyrningsverket en rikthyra för myndigheter som baseras på de genomsnittliga marknadshyrorna för kontorslokaler.

Genom reducerade rikthyror finns möjligheten att göra besparingar på de statliga myndigheternas lokalkostnader. Särskilt stor besparingspotential finns för de myndigheter som idag har lokaler i centrala Stockholm. Totalt sett innebär förändringen en besparing för staten som dessutom ökar incitamenten för myndigheterna att flytta sin verksamhet till andra delar av landet.

Besparingarna som anges i tabell 1 bygger på en av Ekonomistyrningsverket föreslagen metod för att begränsa anslagsmedlen för de myndigheter som disponerar lokaler i centrala Stockholm. Den innebär att rikthyran för Stockholm innanför tullarna reduceras till en viss procentsats av den fastställda rikthyran från och med ett visst beräkningsår. Förändringen träder i kraft så fort tillfälle finns att teckna om avtalet. 

Myndigheter som av olika skäl inte kan eller bör flyttas på är undantagna från den nya beräkningsmetoden. Exempel på sådana myndigheter kan vara Regeringskansliet och Kungliga biblioteket samt statliga museer.

Elisabeth Svantesson (M)

Maria Plass (M)

Jörgen Andersson (M)

Jan Ericson (M)

Fredrik Schulte (M)

Anette Åkesson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)