Bestridande av vissa kostnader med anledning av Trollhätte kanalverks inordnande i Sjöfartsverket

Proposition 1993/94:70

Regeringens proposition

1993/94:70

Bestridande av vissa kostnader med anledning av
Trollhätte kanalverks inordnande i Sjöfartsverket

Regeringen överlämnar denna proposition till
riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 1993

Carl Bildt

Mats Odell
(Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen
begärs godkännande att få disponera anslaget
Ersättning till viss kanaltrafik m.m. för vissa
avvecklingskostnader i samband med inordnandet av
Trollhätte kanalverk i Sjöfartsverket.

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

godkänner att sjätte huvudtitelns förslagsanslag
Ersättning till viss kanaltrafik m.m. under
budgetåret 1993/94 får disponeras för vissa
avvecklingskostnader vid inordnandet av Trollhätte
kanalverk i Sjöfartsverket.

2 Bakgrund

I 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93:100
bil. 7, s. 80*83) förordades att Trollhätte
kanalverk den 1 januari 1994 skall upplösas som
affärsverk och organisatoriskt läggas som en enhet
i Sjöfartsverket. Motivet var att en sådan
organisationsförändring ger de bästa förut-
sättningarna för att bedriva en effektiv
kanalverksamhet i syfte att stärka
konkurrenskraften för Vänersjöfarten på lång sikt.
Vidare bedömdes att det bl.a. inom områdena
administration och tekniskt underhåll finns utrymme
för besparingar. Det skulle ankomma på
Sjöfartsverket att avväga inom vilka områden som
besparingar kan göras. Riksdagens trafikutskott
delade regeringens uppfattning om Vänersjöfartens
betydelse och fann det vara en riktig tanke att
Trollhätte kanalverk inordnas i Sjöfartsverket
(bet. 1992/93:TU18 s. 18).
Anslaget Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
föreslogs uppgå till 63 miljoner kronor för
budgetåret 1993/94, varav 55,2 miljoner kronor
avser bidrag för driften av Trollhätte och Säffle
kanaler. Detta innebär en anslagsminskning med 15
miljoner kronor i förhållande till budgetåret
1992/93 med hänsyn till de besparingar som beräknas
uppstå genom inordnandet av Trollhätte kanalverk i
Sjöfartsverket. Eventuella kostnader utöver det
anvisade anslaget får belasta Sjöfartsverket/-
handelssjöfarten.
Riksdagen (bet. 1992/93:TU18, rskr. 1992/93:244)
godkände regeringens förslag.

3 Särskilda kostnader vid avveckling av
Trollhätte kanalverk

Skälen för regeringens förslag: Sjöfartsverket
har gjort en rationaliseringsplan för inordnandet
av Trollhätte kanalverk i Sjöfartsverket. Verket
har därvid angivit att rationaliseringarna innebär
att viss personal blir övertalig och således inte
kommer att beredas anställning i Sjöfartsverket.
Regeringen avser därför att inrätta en särskild
avvecklingskommitté med uppgift att bl.a. utöva
arbetsgivarens befogenheter och fullgöra
arbetsgivarens skyldigheter gentemot dem som efter
den 31 december 1993 har kvar sin anställning vid
Trollhätte kanalverk.
Anslaget Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
avser främst drift och förvaltning av Trollhätte
och Säffle kanaler. Regeringen finner det lämpligt
att anslaget också får disponeras för de
avvecklingskostnader avseende lön och pension m.m.
för övertalig personal som följer av att Trollhätte
kanalverk inordnas i Sjöfartsverket.
Avvecklingskostnaderna innevarande budgetår
beräknas uppgå till ca 3 miljoner kronor.
Kostnaderna får belasta anslaget inom den ram om
55,2 miljoner kronor som anvisats under anslaget
för kanaltrafiken. Kostnader för kanaltrafiken
inkl. nu aktuella avvecklingskostnader som
överstiger 55,2 miljoner kronor skall betalas av
Sjöfartsverket/handelssjöfarten. Regeringen avser
att återkomma i fråga om kostnader för budgetåret
1994/95 i den kommande budgetpropositionen.

Kommunikationsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7
oktober 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och
statsråden B. Westerberg, Friggebo, Johansson,
Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas,
Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck,
Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P.
Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Odell

Regeringen beslutar proposition 1993/94:70
Bestridande av vissa kostnader med anledning av
Trollhätte kanalverks inordnande i Sjöfartsverket.

Händelser

Inlämning: 1993-10-14 Bordläggning: 1993-10-14 Hänvisning: 1993-10-15 Motionstid slutar: 1993-10-29
Förslagspunkter (2)