Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg

Proposition 2016/17:135

Händelser

Inlämnad: 2017-03-02 Bordlagd: 2017-03-02 Hänvisad: 2017-03-03 Motionstid slutar: 2017-03-17

Avsändare

Hela dokumentet

Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg (pdf, 585 kB)
Regeringens proposition 2016/17:135
Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg Prop.
2016/17:135
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Anna Johansson
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i fartygssäkerhetslagen i frågor som handlar om tillsyn över det lite mindre fartygstonnaget. Lagförslagen innebär bl.a. att det för vissa fartyg införs en ny form av tillsynsförrättning – dokumentationskontroll – som utgår från krav på egenkontroll. Det finns dessutom lagförslag som innebär att ett av kriterierna för att avgöra om ett handelsfartyg ska ha ett s.k. fartcertifikat eller inte ändras från bruttodräktighet 20 till en skrovlängd av minst 15 meter. För fritidsfartyg
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)