Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Proposition 2016/17:175

Händelser

Inlämnad: 2017-04-06 Bordlagd: 2017-04-06 Hänvisad: 2017-04-07 Motionstid slutar: 2017-04-21

Avsändare

Hela dokumentet

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (pdf, 1 MB)
Regeringens proposition 2016/17:175

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares

Prop.

etablering i arbets- och samhällslivet

2016/17:175
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 6 april 2017
Stefan Löfven
Ylva Johansson
(Arbetsmarknadsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen görs bedömningen att regelverket för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i större utsträckning bör harmoniseras med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande. Harmoniseringen innebär bl.a. att materiella bestämmelser om etableringsinsatser och individersättningar för nyanlända i större uträckning regleras på förordningsnivå i stället för i lag, att den s.k. rättigheten till etableringsplan tas bort och ersätts med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (14)