Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el

Proposition 2016/17:124

Händelser

Inlämnad: 2017-02-28 Bordlagd: 2017-02-28 Hänvisad: 2017-03-01 Motionstid slutar: 2017-03-15

Avsändare

Hela dokumentet

Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el (pdf, 244 kB)
Regeringens proposition 2016/17:124

Fortsatt gränsöverskridande handel med

Prop.

ursprungsgarantier för el

2016/17:124
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2017
Stefan Löfven
Ibrahim Baylan
(Miljö- och energidepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el föreslås ändringar för att Statens energimyndighet ska kunna utfärda ursprungsgarantier som är anpassade för överföring mellan medlemsstater i EU. Förslagen avser bemyndiganden till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. Vidare föreslås ändringar som föranleds av att Energimyndigheten har tagit över uppgiften som kontoföringsmyndighet för ursprungsgarantier från Affärsverket svenska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)