Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el

Proposition 2016/17:124

Regeringens proposition 2016/17:124

Fortsatt gränsöverskridande handel med

Prop.

ursprungsgarantier för el

2016/17:124

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 februari 2017

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el föreslås ändringar för att Statens energimyndighet ska kunna utfärda ursprungsgarantier som är anpassade för överföring mellan medlemsstater i EU. Förslagen avser bemyndiganden till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. Vidare föreslås ändringar som föranleds av att Energimyndigheten har tagit över uppgiften som kontoföringsmyndighet för ursprungsgarantier från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-02-28 Bordlagd: 2017-02-28 Hänvisad: 2017-03-01 Motionstid slutar: 2017-03-15
Förslagspunkter (1)