Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

Proposition 2017/18:275

Regeringens proposition 2017/18:275

Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES Prop.

och Schweiz

2017/18:275

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 juni 2018

Stefan Löfven

Annika Strandhäll (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att garantipension och garantipension till omställningspension fortsatt ska kunna betalas ut vid bosättning iett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i

Schweiz med oförändrade belopp.

EU-domstolen
meddelade den 7 december 2017 dom i ett mål som rör den svenska garantipensionen. Av domen följer att garantipension är att

anse som en s.k. minimiförmån enligt artikel 50 i EG:s förordning 1408/71, numera artikel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-06-19 Bordlagd: 2018-06-19 Hänvisad: 2018-06-20 Motionstid slutar: 2018-10-01
Förslagspunkter (1)