Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå

Proposition 1993/94:42

Regeringens proposition

1993/94:42

Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund
och Umeå

Prop.

1993/94:42

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 1993

Carl Bildt

Mats Odell
(Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att anslaget Köp av interregional persontrafik på
järnväg tilldelas ytterligare 9,3 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 för att
täcka kostnaden för statens upphandling av flygtrafik mellan Östersund och Umeå.
Flygtrafik på denna sträcka föreslås vidare upphandlas även för budgetåret
1994/95. Vidare föreslås köp av interregional persontrafik på järnväg inom en
kostnadsram på 437 miljoner kronor för budgetåret 1994/95.

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut
2 Bakgrund
3 Köp av interregional persontrafik på järnväg
4 Upphandling av flygtrafik mellan Östersund och Umeå

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde 1993-10-07

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner vad regeringen anför om upphandlingen av interregional
persontrafik på järnväg för trafikåret 1994 och inför trafikåret 1995
(avsnitt 3),

2. godkänner vad regeringen anför om statens ansvar för flygtrafik mellan
Östersund och Umeå för budgetåret 1994/95 (avsnitt 4),

3. till Köp av interregional persontrafik på järnväg på tilläggsbudget till
statsbudgeten för budgetåret 1993/94 under sjätte huvudtiteln anvisar ett
reservationsanslag på 9 300 000 kr (avsnitt 4).

2 Bakgrund

Från sjätte huvudtitelns reservationsanslag Köp av interregional persontrafik på
järnväg finansieras sådan persontrafik som är regionalpolitiskt angelägen men
som inte kan drivas på företagsekonomiska villkor. Anslaget disponeras även för
ersättning till Statens järnvägar (SJ) för vissa gemensamma funktioner på
länsjärnvägarna. Av budgetpropositionen (prop. 1992/93:100 bil. 7, bet.
1992/93:TU39, rskr. 1992/93:445) framgår att regeringen skall återkomma till
riksdagen med ett förslag till avtal för trafikåret 1994 under hösten 1993.
Detta innebär att ett slutligt avtal med trafikoperatörerna kan upprättas i god
tid innan trafikåret startar.
Vidare disponeras anslaget för drift- och investeringsbidrag till Inlandsbanans
intressenter. Riksdagen har beslutat (prop. 1992/93:100 bil. 7, bet.
1992/93:TU39, rskr. 1992/93:445) att drift- och investeringsbidraget till
Inlandsbanans intressenter skall uppgå till 27 miljoner kronor per år under en
femårsperiod fr.o.m. budgetåret 1993/94.
I enlighet med regeringens kompletteringsproposition (prop. 1992/93:150 bil. 5,
bet. 1992/93:TU39, rskr. 1992/93:445) skall från anslaget vidare bestridas
kostnaden för regionalpolitiskt betingad flygtrafik mellan Östersund och Umeå.
Enligt propositionen skall regeringen återkomma till riksdagen under budgetåret
1993/94 om kostnaden för flygtrafikupphandlingen inte kan rymmas inom anslaget.

3 Köp av interregional persontrafik på järnväg

Regeringens förslag:

-Regeringen bemyndigas att köpa interregional persontrafik på järnväg inom en
kostnadsram på 437 miljoner kronor för budgetåret 1994/95.

-Femåriga avtal om trafik under trafikåren 1994-1998 ingås för följande
sträckor: Västerås-Katrineholm, Mjölby-Örebro, Nässjö-Falköping-Skövde samt
Kalmar/Karlskrona-Alvesta- Göteborg.

-Utgångspunkten för förhandlingarna inför trafikåret 1995 är det trafikutbud och
de medel som riksdagen beslutar om för trafikåret 1994.
Bakgrund: Ansvaret för förhandlingar om och administrationen av statens köp av
interregional persontrafik på järnväg överfördes den 1 juli 1991 i enlighet med
direktiv (dir. 1991:23) till kommittén (K 1991:02) Förhandlare för statens köp
av persontrafik på järnväg m.m. Enligt tilläggsdirektiv till kommittén (dir.
1992:79) skall upphandlingen ske i konkurrens mellan olika järnvägsföretag.
Trafiken kan vidare upphandlas på perioder upp till fem år. Vid förhandlingar om
mer långsiktiga avtal kan förhandlaren välja att föreslå upphandling av rullande
materiel i stället för upphandling av trafik.
Statens kostnad för köp av persontrafik minskade med närmare 20 % (från 548
miljoner kronor budgetåret 1992/93 till 446 miljoner kronor budgetåret 1993/94)
det första året trafiken upphandlades i konkurrens. Långsiktiga avtal avseende
trafiken i Bergslagen (Borlänge-Mora, Gävle- Borlänge-Hallsberg och Gäv-
le-Avesta Krylbo-Hallsberg) samt på Herrljungabanan (Uddevalla-Herrljunga-Borås)
tecknades med SJ, som för övrigt erhöll all trafik i upphandlingen för trafi-
kåret 1993.
Kommittén redovisade den 3 september i år (K93/2277/1) förslag till upphandling
av persontrafik för trafikåret 1994. Förslaget innebär att statens köp av trafik
uppgår till 437 miljoner kronor under budgetåret 1994/95. I beloppet ingår
ersättning till SJ för vissa gemensamma kostnader för länsjärnvägarna med
58 miljoner kronor.
Kommitténs förslag till upphandling innebär att all trafik upphandlas av SJ för
trafikåret 1994. Långsiktiga avtal (trafikåren 1994-1998) föreslås på följande
sträckor:

-Västerås-Katrineholm och Mjölby-Örebro,
-Nässjö-Falköping-Skövde och
-Kalmar/Karlskrona-Alvesta-Göteborg.

Överenskommelserna bygger på att ny fordonsmateriel successivt infasas från
trafikåret 1994. Västerås-Katrineholm och Mjölby-Örebro baseras på att samord-
ning sker via ett regionalt trafiksystem i Östergötland.
Kommitténs förslag innebär följande trafikutbud för trafikåret 1994 (1993 års
trafikutbud anges inom parentes):

________________________________________

Sträcka Antal tågpar per dag
________________________________________

Övre Norrland inkl. malmbanan 2* (2*)
Östersund-Storlien 3 (3)
Borlänge-Mora 7 (4)
Gävle-Borlänge-Hallsberg 4 (3)
Gävle-Avesta Krylbo-Hallsberg 4 (2)
Västerås-Katrineholm 7 (5)
Eskilstuna-Stockholm 2 (2)
Mjölby-Örebro 7 (4)
Karlstad-Charlottenberg 2 (2)
Uddevalla-Herrljunga-Borås 6 (6)
Nässjö-Falköping-Skövde 8 (8)
Kalmar/Karlskrona-Alvesta-Göteborg 5 (4)
________________________________________
* Ett tågpar tillkommer söder om Vännäs

Med tågpar avses en tur- och returkörning med ett tågsätt. Det angivna
trafikutbudet avser i princip trafik måndag-fredag. Vissa veckoslutsvariationer
förekommer.
Den upphandlade trafik som föreslås motsvarar i princip föregående års trafik.
Antalet tågpar har dock ökat på ett flertal sträckor.
Eskilstuna-Stockholm är ett kombinerat trafiksystem med tåg och buss. Förutom
två tågpar via Flen ingår 15 dubbelturer med buss.
Konkurrerande anbud har lämnats på följande sträckor:

-Östersund-Storlien,
-Västerås-Katrineholm,
-Nässjö-Falköping-Skövde och
-Kalmar/Karlskrona-Alvesta-Göteborg.

Offerter har lämnats av BK Tåg AB, Dalatåg AB, Västmanlands Lokaltrafik AB och
SJ. Med utgångspunkt från förutsättningen att frågan om tillgång till rullande
materiel och SJ:s biljetthanteringssystem m.m. kan lösas har kommittén beräknat
statens kostnader för upphandling av privata operatörer på olika linjer. En
jämförande analys av de olika anbuden visar att de privata alternativen inte är
konkurrenskraftiga på sträckorna Östersund-Storlien och Kalmar/Karl-
skrona-Alvesta-Göteborg. På sträckan Västerås-Katrineholm
har ett anbud lämnats med egen fordonsmateriel och där samtliga kostnader för
att bedriva trafiken finns redovisade. Den offererade trafiken har dock av
kvalitetsskäl och bristen på långsiktighet inte kunnat konkurrera med SJ:s bud.
På sträckan Nässjö-Falköping-Skövde finns ett konkurrerande anbud från BK Tåg
AB som långsiktigt synes vara mest konkurrenskraftigt. BK Tåg AB har dock inte
träffat avtal med berörda trafikhuvudmän om kompletterande trafik. Ett antal
praktiska frågor rörande tillgång till fordon, ersättning till SJ för vissa
gemensamma funktioner m.m. har inte varit möjliga att klara ut inom ramen för
kommitténs arbete. Kommittén har dock beräknat statens merkostnad för en
upphandling av BK Tåg AB på sträckan Nässjö-Falköping-Skövde, jämfört med
upphandling av SJ, till 2-7 miljoner kronor per år under en femårsperiod.
Kommittén har vid en sammanvägning funnit att SJ:s bud på samtliga sträckor är
förmånligast. De långsiktiga avtalen innebär väsentligt ökad standard genom ny
materiel och ett utökat trafikutbud. Upphandlingen kan dessutom ske till en
lägre kostnad jämfört med trafikåret 1993. Besparingen uppgår till 9 miljoner
kronor.
Skälen för regeringens förslag: Kommitténs förslag till upphandling av
persontrafik för trafikåret 1994 innebär en lägre kostnad (9 miljoner kronor)
för staten jämfört med trafikåret 1993. Dessutom utökas antalet tågpar i
förhållande till år 1993 och nya fordon införs på vissa sträckor.
Kommitténs förslag innebär samtidigt att all persontrafik som upphandlas av
staten kommer att drivas av SJ. Femåriga avtal föreslås träffas avseende trafik
på sträckorna Västerås-Katrineholm, Örebro-Mjölby, Nässjö-Falköping-Skövde och
Kalmar/Karlskrona-Alvesta-Göteborg. Såsom redovisats finns redan flerårsavtal
med SJ om trafiken i Bergslagen och på Herrljungabanan. Sammantaget innebär
detta att, givet det nuvarande innehållet i statens köp av trafik, fyra sträckor
kommer att upphandlas inför trafikåret 1995 dvs. Övre Norrland inklusive malm-
banan, Östersund-Storlien, Eskilstuna-Stockholm samt Karlstad- Charlottenberg.
Inom kommunikationssektorn pågår ett långsiktigt arbete för att öka
effektiviteten genom att bl.a. avreglera marknaderna i syfte att öka
konkurrensen. Under de senaste åren har åtgärder vidtagits för att öka inslaget
av konkurrens på järnvägsmarknaden i Sverige. Regeringen har vid olika
tillfällen redovisat sin målsättning att avreglera järnvägstrafiken den 1
januari 1995.
Förslag till hur en avreglering kan genomföras i enlighet med regeringens
målsättning har nyligen redovisats i en rapport från Kommunikationsdepartementet
(En öppen järnvägsmarknad i Sverige, Ds 1993:63). Rapporten remissbehandlas
under hösten. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med förslag
i denna del under år 1994.
Regeringen har i anslutning till beredningen av kommitténs förslag till
upphandling av trafik trafikåret 1994 övervägt ett alternativ med en privat
operatör på en av de upphandlade sträckorna (Nässjö-Falköping- Skövde). På denna
sträcka finns enligt statens förhandlare ett konkurrerande anbud från BK Tåg AB
som långsiktigt synes vara mest konkurrenskraftigt. En ny operatör på stomnätet
för emellertid med sig vissa engångskostnader för staten. Merkostnaden för
staten att upphandla trafiken av BK Tåg AB har beräknats till totalt 16 miljoner
kronor under en femårsperiod jämfört med SJ-alternativet. Härav avser 6 miljoner
kronor engångskostnader under trafikåret 1994. Vidare skulle den årliga
kostnaden i BK Tåg-alternativet bli något högre jämfört med SJ:s bud.
Ett konkurrenstryck i form av ytterligare en operatör inom den upphandlade
trafiken kan ha ett egenvärde i en process mot ökad konkurrens inom hela
järnvägssektorn. Ytterligare en operatör kan också skapa förutsättningar för
lägre kostnader för den upphandlade trafiken på sikt. BK Tåg-alternativet
innebär emellertid att staten måste vara beredd att acceptera en något högre
kostnad samtidigt som garantier krävs för att trafikutbudet i de berörda länen
inte försämras med en sådan lösning.
Trafiken i den berörda regionen är sammansatt av dels sådan interregional
trafik som upphandlas av staten, dels trafikhuvumännens kompletterande köp av
trafik på sträckan Nässjö-Falköping-Skövde. För att trafiken i de båda länen
skall fungera tillfredsställande krävs en samordnad lösning varvid en operatör
ges trafikeringsuppdraget, bl.a. på grund av att samma materiel skall gå i
omlopp i den interregionala, regionala och lokala trafiken. Trafikhuvudmännen i
Jönköpings och i Skaraborgs län har för sin del, efter förhandlingar med BK Tåg
AB och SJ, tecknat avtal med SJ om den kompletterande trafiken.
Regeringen godkänner mot denna bakgrund den preliminära överenskommelse som
ingåtts mellan kommittén och SJ om trafik på det olönsamma nätet. Till avtalet
bör dock fogas en möjlighet för statens förhandlare att inför trafikåret 1995
upphandla trafiken på sträckan Nässjö-Falköping-Skövde i konkurrens för
trafikåren 1995-1999. Utgångspunkten för upphandlingen bör vara det trafikutbud
som ligger i det femåriga avtal som ingås med SJ. SJ förbinder sig samtidigt att
överlåta den kompletterande trafiken på sträckan Nässjö-Falköping- Skövde till
den operatör som tecknar avtal med staten.
Statens köp av interregional persontrafik på järnväg kommer i enlighet med
regeringens förslag att uppgå till 437 miljoner kronor för budgetåret 1994/95
vilket är 9 miljoner kronor mindre än för budgetåret 1993/94. I
medelsberäkningen ingår ersättning till SJ för vissa gemensamma funktioner för
länsjärnvägarna. I medelsberäkningen ingår inte kommitténs förhandlings- och
administrationskostnader. Regeringen återkommer i nästa budgetproposition till
frågan om anslag för budgetåret 1994/95.
Utgångspunkten för förhandlingarna inför trafikåret 1995 är det trafikutbud och
de medel som riksdagen beslutar om för trafikåret 1994. Mot bakgrund av
regeringens avsikt att avreglera järnvägstrafiken på det statliga bannätet
fr.o.m. den 1 januari 1995 är det angeläget att upphandlingen för trafikåret
1995 genomförs med tydliga riktlinjer beträffande anbudsförfarandet. Upphand-
lingen inför trafikåret 1995 skall således bygga på konkurrensneutrala
förutsättningar. Direktiven till förhandlaren, som med nuvarande
planeringsinriktning skall beslutas av regeringen i början av år 1994, skall
innehålla riktlinjer som möjliggör likställighet mellan olika anbudsgivare.
Riktlinjer för hur tillgången till rullande materiel samt till gemensamma
funktioner skall garanteras en ny operatör bör härvid anges för att en upp-
handling i konkurrens skall bli reell. SJ:s roll som dominerande operatör i kom-
bination med att man handhar funktioner som är av strategiskt värde för
konkurrerande anbudsgivare är härvid av central betydelse för att fler
operatörer skall kunna träda in på järnvägsmarknaden framöver. Regeringen avser
att återkomma till riksdagen i dessa frågor under våren 1994.

4 Upphandling av flygtrafik mellan Östersund och Umeå

Regeringens förslag:

-För att täcka kostnaden för den nu upphandlade flygtrafiken mellan Östersund
och Umeå bör anslaget Köp av interregional persontrafik på järnväg anvisas
ytterligare 9,3 miljoner kronor på tilläggsbudget för budgetåret 1993/94.

-För att trygga ett grundläggande flygtrafikutbud mellan Östersund och Umeå
efter utgången av budgetåret 1993/94 bör ett nytt anbudsförfarande genomföras.

-Om flygtrafikupphandlingen medför någon kostnad för staten skall denna belasta
anslaget Köp av interregional persontrafik på järnväg för budgetåret 1994/95.
Bakgrund: I proposition (prop. 1992/93:150 bil. 5, bet. 1992/93:TU39, rskr.
1992/93:445) med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret
1993/94, m.m. föreslog regeringen att ett grundläggande flygtrafikutbud bör
tryggas mellan Östersund och Umeå.
Regeringen uppdrog den 27 maj 1993 åt generaldirektör Kaj Janérus att lämna
förslag till upphandling på linjen Östersund-Umeå. Efter riksdagsbeslut i denna
fråga gav regeringen förhandlingsmannen tillkänna genom beslut den 24 juni 1993
vad riksdagen anfört om trafikens standard m.m.
Regeringen godkände den 29 juli 1993 förhandlingsmannens förslag till
flygtrafikupphandling. Avtalet innebär att linjen Östersund-Umeå trafikeras med
två dubbelturer per dag under helgfri måndag-fredag fr.o.m. den 16 augusti 1993
till och med den 30 juni 1994. Med dubbeltur avses en tur- och returflygning.
Trafiken skall utföras med flygplan av typ Shorts 360. Kostnaden för den
upphandlade trafiken mellan Östersund och Umeå uppgår till 9,3 miljoner kronor
för den avtalade perioden.
Utredningsmannen har i sin redovisning till regeringen pekat på vissa
förhållanden i den nu genomförda upphandlingen som begränsat statens möjligheter
till en förmånlig upphandling. Genom att direktiven så hårt knutits till en viss
säteskapacitet beträffande trafikens standard har också förhandlingsmannens
utrymme vid slutförhandlingen begränsats till två flygbolag vilka lämnat de
dyraste anbuden. Bland de anbud som lämnades fanns bolag som erbjöd en trafik
som omfattade fyra dubbelturer utan kostnad för staten. Utbudet av stolar blev i
det alternativet t.o.m. något större än i det nu upphandlade alternativet.
Vidare fanns utbud med flygplan med en mindre säteskapacitet som erbjöds till
väsentligt lägre pris än det som nu valdes.
Utredningsmannens redovisning visade således på alternativ i vilka flygplan med
lägre säteskapacitet väl kunde tillgodose trafikbehovet men med en bättre
spridning över dagen och till en lägre kostnad för staten. Han pekade vidare på
att det kunde vara ekonomiskt fördelaktigt att kunna upphandla trafik för en
längre tidsperiod än ett budgetår.
Skälen för regeringens förslag: Staten har uttalat ett ansvar för att ett grund-
läggande flygtrafikutbud tryggas mellan Östersund och Umeå. Trafiken på denna
sträcka har med hänsyn till sjukvårdens organisation en särställning som
motiverar särskilda insatser för att trygga en direkt flygförbindelse. Även om
den nyligen genomförda upphandlingen visar på stor spännvidd i statens kostnader
för en trafik finns det inte skäl till att i nuläget göra någon annan bedömning
än att den aktuella trafiken bör tryggas genom en ny anbudsupphandling från
statens sida.
Inför en ny upphandling bör erfarenheterna av den nyligen genomförda
upphandlingen tas tillvara. Utredningsmannens redovisning till regeringen visar
som redan nämnts att kostnaderna för staten med andra förutsättningar för upp-
handlingen hade kunnat reduceras väsentligt. Det är därför av stor vikt att
utredningsmannen med ett bibehållet mål om kvalitet i trafikutbudet får
möjlighet att upphandla en trafik som baseras på en vidare bedömning av
begreppet standard. Det kan gälla flygplanets standard i olika avseenden men
också biljettpris, frekvens, tidsmässig förläggning av trafiken m.m. För att
åstadkomma en smidig beslutsprocess bör det vidare gälla som ett krav att de som
lämnar anbud på trafiken skall ha nödvändiga operativa tillstånd från
Luftfartsinspektionen.
För att ge utrymme för en mer kostnadseffektiv upphandling anser regeringen i
likhet med utredningsmannen att möjlighet bör finnas att teckna avtal under en
längre tidsperiod än ett budgetår. Regeringen föreslår därför att flygtrafik
mellan Östersund och Umeå upphandlas för budgetåret 1994/95 med möjlighet att
teckna avtal för en period på högst tre år under förutsättning att statens
årliga kostnad för flygtrafikupphandlingen därmed blir betydligt lägre.
Upphandlingen skall liksom den nyligen genomförda ske genom ett anbudsförfarande
i konkurrens mellan olika flygoperatörer. Trafikutbudet bör vara av minst samma
omfattning som för innevarande budgetår, dvs minst 2 direkta dubbelturer per dag
under helgfri måndag-fredag. Förhandlarens förslag till trafiklösning skall
underställas regeringen för godkännande.
En eventuell kostnad för flygtrafikupphandlingen bör liksom tidigare belasta
anslaget Köp av interregional persontrafik på järnväg. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen i anslagsfrågan avseende budgetåret 1994/95.
Kostnaden för den nu upphandlade flygtrafiken mellan Östersund och Umeå uppgår
till 9,3 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 och bör belasta
reservationsanslaget Köp av interregional persontrafik på järnväg. Ersättningen
till flygbolaget utbetalas kvartalsvis i förskott från och med trafikstart.
Kostnaden för flygtrafikupphandlingen ryms emellertid inte inom ramen för nämnda
anslag.
För att täcka kostnaden för flygtrafikupphandlingen föreslår regeringen att på
anslaget Köp av interregional persontrafik på järnväg anvisas ytterligare 9,3
miljoner kronor på tilläggsbudget för budgetåret 1993/94. Anslaget kommer därmed
att uppgå till sammanlagt 520,3 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.
Kommunikationsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringsammanträde den 7 oktober 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg,
Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel,
Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel,
P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Odell

Regeringen beslutar proposition 1993/94:42 Köp av interregional persontrafik på
järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå.

Händelser

Inlämning: 1993-10-14 Bordläggning: 1993-10-14 Hänvisning: 1993-10-15 Motionstid slutar: 1993-10-29
Förslagspunkter (6)
Följdmotioner (28)