Protokoll 2014/15:118 Onsdagen den 17 juni

Riksdagens protokoll 2014/15:118

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 2 juni justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:687

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:687 Åtgärd för att mildra den diplomatiska skymfen mot Finland

av Jeff Ahl (SD)

Interpellationen kommer inte att hinna besvaras inom föreskriven tid.

Skälet till dröjsmålet är utrikes resa.

Stockholm den 16 juni 2015

Utrikesdepartementet

Margot Wallström (S)

Enligt uppdrag

Elinor Hammarskjöld

Tf. expeditionschef

Interpellation 2014/15:688

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:688 Direkt humanitärt stöd till flyktingar i Irak och Syrien

av Robert Halef (KD)

Interpellationen kommer att besvaras den 27 augusti 2015.

Skälet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida