Protokoll 2016/17:107 Tisdagen den 9 maj

Protokoll 2016/17:107

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 18 och 19 april justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 11 maj kl. 14.00.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:484

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:484 Anmälningsplikt för åtelkamera

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellationen har överlämnats till sr Bucht och kommer att besvaras tisdagen den 30 maj 2017.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 4 maj 2017

Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

Interpellation 2016/17:496

Till riksdagen

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida