Protokoll 2017/18:79 Tisdagen den 6 mars

Riksdagens protokoll 2017/18:79

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 13 februari justerades.

§ 2  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Emanuel Öz (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU‑nämnden.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Jonas Gunnarsson som suppleant i EU-nämnden.

Andre vice talmannen förklarade vald till

suppleant i EU-nämnden

Jonas Gunnarsson (S)

§ 4  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 8 mars kl. 14.00.

§ 5  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:396

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:396 En utvärdering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida