Riksdagsskrivelse 2016/17:184

Riksdagsskrivelse 2016/17:184

Riksdagsskrivelse 2016/17:184

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU16 Arbetsmarknadsutredningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 mars 2017

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson