Riksdagsskrivelse 2017/18:121

Riksdagsskrivelse 2017/18:121

Riksdagsskrivelse 2017/18:121

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 december 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson