Riksdagsskrivelse 2017/18:155

Riksdagsskrivelse 2017/18:155

Riksdagsskrivelse 2017/18:155

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU9 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 februari 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson