Riksdagsskrivelse 2018/19:32

Riksdagsskrivelse 2018/19:32

Riksdagsskrivelse 2018/19:32

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2018/19:CU3 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 november 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson