Antalet vargar i Sverige

Skriftlig fråga 2017/18:1487 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Värmland är ett av de vargtätaste länen i hela Sverige. Det är tyvärr inte ovanligt att varg attackerar, sårar och dödar boskap för våra bönder. Även hundar har fått sätta livet till när vargen har gått till anfall. Den här situationen är inte unik för Värmlands län, och problemen har funnits under väldigt många år.

Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen (bet. 2014/15:MJU9) om att det ska inrättas en jakt- och viltmyndighet för att på ett tydligare sätt jobba med dessa frågor. Genom att anta Alliansens proposition En hållbar rovdjurspolitik från 2013 ställde sig riksdagen bakom mål för den svenska rovdjursstammen gällande bland annat antal och utbredningsområde.

Moderaterna står fortsatt bakom målen när det gäller antalet vargar, det vill säga 170–270 individer för att bibehålla en gynnsam bevarandestatus på 100 individer. Att Naturvårdsverket har satt upp nya miniminivåer förändrar inte den viljeriktning riksdagen har gett till känna.  

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog följande:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska antalet vargar i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-13 Överlämnad: 2018-06-14 Anmäld: 2018-06-15 Svarsdatum: 2018-06-20 Sista svarsdatum: 2018-06-20
Svar på skriftlig fråga