Årsredovisning för staten 2016

Skrivelse 2016/17:101

Sammanfattning

S k r . 2 01 6 / 1 7: 1 0 1

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för 2016

Utfallet för den offentliga sektorns finansiella sparande 2016 uppgick till 40 miljarder kronor, vilket motsvarade 0,9 procent av BNP.

Utgifterna under utgiftstaket uppgick till 27,1 procent av BNP. Överskottet i statens budget uppgick till 85 miljarder kronor, vilket är en förbättring med 118 miljarder kronor jämfört med 2015.

Resultaträkningen uppvisade ett överskott på 27 miljarder kronor. Jämfört med 2015 förbätt- rades resultatet med 38 miljarder kronor. Stats- skulden minskade med 60 miljarder kronor till 1 292 miljarder kronor vid utgången av 2016. Som andel av BNP minskade statsskulden från 32,5 procent 2015 till 29,5 procent 2016.

I följande tabell redovisas några nyckeltal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-04-18 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19 Motionstid slutar: 2017-05-03