Riksrevisionens rapport om statliga investeringar i allmänna farleder

Skrivelse 2016/17:164

Händelser

Inlämnad: 2017-04-06 Bordlagd: 2017-04-06 Hänvisad: 2017-04-07 Motionstid slutar: 2017-04-21

Avsändare

Hela dokumentet

Riksrevisionens rapport om statliga investeringar i allmänna farleder (pdf, 3 MB)
Regeringens skrivelse 2016/17:164

Riksrevisionens rapport om statliga

Skr.

investeringar i allmänna farleder

2016/17:164
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 23 mars 2017
Stefan Löfven
Anna Johansson
(Näringsdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statliga investeringar i allmänna farleder (RiR 2016:30). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
1
Skr. 2016/17:164

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Planeringsprocessen ..........................................................................

3

3

De
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida