Allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre säkerheten

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1181 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02587/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1181 av Johan Hedin (C) Allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre säkerheten

Johan Hedin har frågat inrikesministern enligt vilka kriterier statsrådet och regeringen anser att Sverige befinner sig i en situation av allvarlig fara och vad som skulle behöva förändras för att vi inte längre skulle göra det. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen har bemyndigats enligt lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet att meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från annan stat, samt att meddela föreskrifter om sanktionsavgifter och tillsyn och kontroll av dessa åtgärder. Föreskrifterna får gälla i högst sex månader. Åtgärderna får vidtas under förutsättning att det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Med stöd av bestämmelserna i lagen utfärdade regeringen förordningen (2015:1074)om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för

den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet som trädde i kraft den 4 januari 2016. Bestämmelserna har därefter förnyats med samma sakliga innehåll vid flera tillfällen. Nuvarande bestämmelser enligt förordningen (2017:16) gäller till den 4 maj 2017.

Inför varje beslut om förnyelse av bestämmelserna har regeringen gjort en bedömning av situationen i landet för att kunna ta ställning till om rekvisitet enligt lagen är uppfyllt. Den senaste bedömningen gjordes med hänsyn till övervägandena vid förlängningen av gränskontrollerna vid inre gräns, vad som framkommit genom regeringens uppdrag till berörda myndigheter om id-kontrollernas effekter samt Polismyndighetens och Migrationsverkets analyser.

Antalet asylsökande har minskat markant jämfört med situationen under hösten 2015, men trots detta kvarstod enligt bedömningen inför förlängningen i februari i år ett stort tryck på viktiga samhällsfunktioner i anslutning till mottagandet av asylsökande. En ny lägesbedömning kommer att genomföras inför regeringens ställningstagande till om en förlängning av id-kontrollerna från den 4 maj 2017 behövs.

Stockholm den 21 april 2017

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-03-31)