Åtgärder för förbättrat företagsklimat

Svar på skriftlig fråga 2017/18:930 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)


N2018/

01448/FF

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:930 av Christian Holm Barenfeld (M)
Åtgärder för förbättrat företagsklimat

Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förbättra företagsklimatet i Sverige så att fler kan anställa sig själva och andra.

Regeringens näringspolitik syftar till att stärka förutsättningarna för fler och växande företag i hela landet. En mångfald av företag och företagare är viktigt för näringslivets konkurrenskraft, förnyelse och hållbarhet. Många av de nya jobben skapas av små och medelstora företag. Detta är anledningen till att regeringen bedriver en aktiv näringspolitik som syftar till att alla företag och företagare ska ha goda förutsättningar att starta, växa och exportera. Företagens förutsättningar förbättras på en rad olika sätt, exempelvis genom arbetet med att förenkla för företagen genom digitalisering, översynen av trygghetssystemen för företagare och förbättrad tillgång till finansiering. Regeringen har också sänkt kostnaden för enmansföretagare som får sin första anställning och infört skattelättnader för personaloptioner under vissa förutsättningar.

Tack vare stabila offentliga finanser kan vi göra viktiga investeringar i infrastruktur, forskning, bostäder och utbildning. Investeringar som är avgörande för att förutsättningarna ska finnas för att Sverige fortsatt ska ha ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Regeringen har också tagit fram en strategi för Smart industri, en exportstrategi och reformerat den statliga riskkapitalförsörjningen för att stötta företagare och innovatörer i tidiga utvecklingsskeden. Omfattande satsningar har gjorts och görs också för att stärka innovationsförmågan, genom t.ex. samverkansprogram och testbäddar. Satsningar på bland annat bredband, besöksnäring, kommersiell service och livsmedelsnäringarna stärker landsbygdsföretagandet. Genom att bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter, med allt fler och bättre digitala tjänster och processer, förenklar vi också för företagare och medborgare i alla delar av landet.

Svensk ekonomi är stark och 7 av 10 små och medelstora företag vill växa. Sedan den här regeringen tillträdde har över 250 000 nya jobb skapats varav 176 000 av dessa i privat näringsliv. Regeringen avser att fortsätta den inslagna linjen och genom ett systematiskt arbete bygga ett konkurrenskraftigt Sverige, med ambitionen att fler ska kunna och vilja starta företag och få sina företag att växa.

Flera internationella undersökningar visar på att företagen i Sverige har mycket goda förutsättningar och ramvillkor i förhållande till omvärlden. Exempel på undersökningar där svenskt företagsklimat står sig i konkurrensen är the World Competitiveness Scoreboard och Världsbankens Doing Business Index. Den sistnämnda mäter hur lätt det är att starta, driva och lägga ner företag. Enligt affärstidningen Forbes är Sverige även ett av de bästa länderna för företagande. LRF Konsults Lönsamhetsbarometer visar också att småföretagen hade ett rekordstarkt år 2017.

Stockholm den 8 mars 2018

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-03-01)