Åtgärder mot drunkningsolyckor

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1708 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05914/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1708 av Lotta Olsson (M) Åtgärder mot drunkningsolyckor

Lotta Olsson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att antalet drunkningsolyckor åter ska minska.

Sverige är i flera avseenden ett av världens säkraste länder. Det finns samtidigt en hel del utmaningar i arbetet med skydd mot olyckor. Det är därför angeläget att kommuner, statliga myndigheter och andra ansvariga samhällsaktörer kontinuerligt identifierar olycksrisker och vidtar nödvändiga åtgärder för en ökad trygghet och säkerhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar aktivt med stöd till kommuner, statliga myndigheter, frivilligorganisationer och allmänhet för att minska antalet drunkningar och drunkningstillbud. Myndigheten har också möjlighet att bevilja uppdragsersättning till organisationer som genomför kursverksamhet riktad till allmänheten, i syfte att bl.a. öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor. Svenska livräddningssällskapet får, och har under en längre tid fått, sådan ersättning för att genomföra kurser i vattensäkerhet. Det har också tagits andra typer av initiativ för att öka kunskapen om vattensäkerhet. Bland annat finns sedan 2007 ett förtydligat simkunnighetskrav inlagt i den svenska läroplanen för grundskolan.

Det pågår således insatser inom olika delar av samhället för att stärka vattensäkerheten. Jag och regeringen följer noga utvecklingen av samhällets arbete med skydd mot olyckor och kommer vid behov att vidta de åtgärder som kan behövas på området.

Stockholm den 20 juli 2017

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-07-03)