En ökning av antalet särskilt utsatta områden

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1728 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1728 av Cecilia Widegren (M) En ökning av antalet särskilt utsatta områden

Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av att antalet särskilt utsatta områden har ökat under de senaste två åren och vilka nya konkreta åtgärder jag anser bör vidtas för att utsatthet, utanförskap och antalet utanförskapsområden ska minskas.

Polismyndigheten presenterade i juni sin nationella lägesbild om utvecklingen i utsatta områden. 23 områden bedöms vara särskilt utsatta, vilket är en ökning från förra året då 19 områden identifierades. Ökningen förklaras främst bero på att polisen nu har en fördjupad kunskap om problematiken i de aktuella områdena, snarare än att läget har försämrats sedan förra året.

Problematiken i socialt utsatta områden är en prioriterad fråga för regeringen. För att vända utvecklingen krävs breda och långsiktiga insatser från hela samhället. Regeringen har därför presenterat ett långsiktigt reformprogram för att stärka utsatta områden och minska segregationen i landet. Programmet innehåller åtgärder inom en mängd områden, bland annat brottsbekämpning. I de utsatta områdena bedrivs även ett intensivt arbete mot den organiserade brottsligheten inom ramen för det regeringsuppdrag som lämnades till tolv myndigheter i december 2015.

Det är av stor vikt att det polisiära arbetet i de utsatta områdena stärks. Polismyndigheten har därför sett till att samtliga prioriterade områden fått fler polisanställda jämfört med föregående år. Särskilda områdespoliser har också tillsatts i dessa områden för att kunna arbeta nära medborgarna och skapa förtroende och trygghet. Regeringen har också föreslagit och aviserat stora tillskott till Polismyndigheten. Vi ser nu ett behov av ytterligare förstärkningar och planerar att återkomma i frågan i budgetpropositionen för 2018.

Regeringen vill även skapa bättre förutsättningar för ett strukturerat brottsförebyggande arbete över hela landet på såväl lokal som regional och nationell nivå och har därför även lanserat en satsning på det brottsförebyggande arbetet. Satsningen innefattar ett nationellt brottsförebyggande program.

Vidare har regeringen gett Brottsförebyggande rådet flera uppdrag som rör situationen de utsatta områdena. Bland annat lämnade myndigheten under förra året en kunskapsöversikt om insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden. I juni i år redovisade Brå utvecklingen av utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden.

Regeringen har således vidtagit en rad åtgärder på området och åtgärderna fortsätter, på bred front. Jag kommer även fortsättningsvis att noga följa frågan.

Stockholm den 20 juli 2017

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-07-10)