Falsklarm i Stockholms län

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1731 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/06054/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1731 av Gunilla Nordgren (M) Falsklarm i Stockholms län

Gunilla Nordgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att falsklarm undviks och att medborgarna ges snabb, korrekt och tillförlitlig information i händelse av larm.

Varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en grundläggande förutsättning för att kunna skydda människor och egendom såväl vid allvarliga olyckor i fredstid som under höjd beredskap. Systemet kan således användas för t.ex. beredskaps- och flyglarm. Allmänheten måste alltid kunna lita på och ha stort förtroende för VMA-systemet. Jag och regeringen ser därför med stort allvar på det felaktiga VMA-larmet i Stockholm den 9 juli.

Med anledning av det inträffade har regeringen den 13 juli beslutat att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att redovisa och utvärdera omständigheterna kring det felaktiga VMA-larmet. MSB ska föreslå åtgärder för att säkerställa en hög funktionalitet och säkerhet i VMA-systemet. Vidare ska MSB redovisa och utvärdera informationsgivningen till allmänheten om det felaktiga larmet genom bl.a. Sveriges Radios kanal P4 och informationsnumret 113 13 samt på webbplatsen krisinformation.se. Utifrån resultatet av sin utvärdering ska MSB föreslå åtgärder för att allmänheten med hög kvalitet och säkerhet ska kunna varnas och informeras genom de befintliga kanalerna för informationsgivning till allmänheten i samband med att ett VMA-larm skickas ut. MSB ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 december i år.

Regeringen har dessutom i februari gett MSB i uppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial bl.a. om vad enskilda kan göra för att förbereda sig inför kriser och höjd beredskap. I detta ingår att förtydliga betydelsen av höjd beredskap, inklusive beredskapslarm, och hur enskilda ska agera i en sådan situation. Det uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2018.

Jag och regeringen följer noga utvecklingen på området och avser att återkomma närmare i frågan när MSB har redovisat sina uppdrag till regeringen.

Stockholm den 20 juli 2017

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-07-11)