Företagsamheten i Södermanland

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1015

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/01800/FF

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1015 av Lotta Finstorp (M) Företagsamheten i Södermanland

Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att presentera för att möjliggöra för fler företagare i Södermanland och i landet som helhet.

I sin fråga hänvisar Lotta Finstorp till en nyligen presenterad under–sökning av hur många personer som driver företag i Sverige. Jag utgår från att den undersökning hon hänvisar till är Företagsamheten från Svenskt Näringsliv. Det stämmer som Lotta Finstorp skriver att Södermanland placerar sig i den nedre delen av skalan i den under–sökningen. Men undersökningen visar också att företagsamheten i länet ökar för andra året i rad.

Framgångsrika och växande små och medelstora företag som anställer är helt avgörande för att nå regeringens jobbmål. Regeringen bedriver därför en aktiv näringspolitik med fokus på insatser som förbättrar företags och företagares villkor, som ökar Sveriges attraktionskraft för investeringar och stärker incitamenten att starta företag. Inom den regionala tillväxtpolitiken satsar regeringen på näringslivsfrämjande och sysselsättningsskapande insatser i Sveriges alla län.

Tack vare stabila offentliga finanser kan vi göra viktiga investeringar i infrastruktur, forskning, bostäder och utbildning. Regeringen har också tagit fram en strategi för Smart industri, en exportstrategi och reformerat den statliga kapitalförsörjningen för att stötta företagare och innovatörer i tidiga utvecklingsskeden. Omfattande satsningar har gjorts och görs också för att stärka innovationsförmågan, genom t.ex. samverkans–program och testbäddar. Satsningar på bland annat bredband, besöks–näring, kommersiell service och livsmedelsnäringarna stärker landsbygdsföretagandet. Genom att bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter, med allt fler och bättre digitala tjänster och processer, förenklar vi också för företagare och medborgare i alla delar av landet.

Svensk ekonomi är stark. Tillväxten är högst i Norden men även högre än USA, Tyskland och Storbritannien. Sedan den här regeringen tillträdde har 150 000 fler människor ett jobb att gå till och arbetslösheten har pressats ner under 7 procent. Regeringen avser att fortsätta den inslagna linjen och genom ett systematiskt arbete bygga ett konkurrenskraftigt Sverige, med ambitionen att fler ska kunna och vilja starta företag och få sina företag att växa.

Stockholm den 16 mars 2017

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-03-07)