Försenad nationell cykelstrategi

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1042

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/01956/TS

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1042 av Solveig Zander (C) Försenad nationell cykelstrategi

Solveig Zander har frågat mig varför den nationella cykelstrategin dröjer.

Regeringen arbetar för en ökad och säker cykling. Ett led i arbetet är att, i dialog med berörda aktörer, ta fram en nationell cykelstrategi. Ett första uppstartsmöte hölls i december 2015 och arbetet har, såsom Solveig Zander nämner, inneburit en bred dialog med kommuner, cykelorganisationer och andra intressenter.

Våren 2015 lämnade riksdagen två tillkännagivanden om cykelpolitiken och ett arbete med framtagande av cykelstrategin har pågått under hela 2016. Regeringens ambition har varit att återkomma till riksdagen under 2016. Strategin och de frågor som hanteras inom denna bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Den kommande nationella cykelstrategin blir den första i sitt slag, och den har som övergripande syfte att främja en ökad och säker cykling. Strategin kommer att ge uttryck för regeringens ambitioner inom cykling med inriktning på att hjälpa berörda aktörer att ta sitt ansvar. Den ska fungera som en plattform för det fortsatta gemensamma arbetet och ska både följas upp och vidareutvecklas. Regeringens avser att ta beslut om strategin i närtid.

Stockholm den 20 mars 2017

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-03-10)