Jämställt företagande

Svar på skriftlig fråga 2017/18:924 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)


N2018/

01445/FF

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:924 av Erik Andersson (M) Jämställt företagande

Erik Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka det kvinnliga företagandet så att fler jobb kan skapas.

Regeringen anser att en mångfald av företag och företagare är viktigt för näringslivets konkurrenskraft, förnyelse och hållbarhet. Både kvinnors och mäns kompetens och affärsidéer måste tas tillvara. Kvinnors och mäns möjligheter att vara företagare på likvärdiga, jämställda villkor är både en tillväxt- och en rättighetsfråga.

Regeringen bedriver därför en aktiv näringspolitik som syftar till att alla företag och företagare, såväl kvinnor som män, ska ha goda förutsättningar att starta, växa och exportera. Regeringen arbetar på en rad olika sätt för att förbättra företagens förutsättningar, exempelvis genom arbetet med att förenkla för företagen genom digitalisering, förbättrad tillgång till finansiering, skattelättnader för personaloptioner i vissa fall och det utvidgade växa-stödet för den första anställda även i aktiebolag och handelsbolag. Regeringen ser också över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst och längden på det så kallade uppbyggnadsskedet.

Regeringen genomför riktade insatser för att nå grupper som är underrepresenterade som företagare. Nyligen beslutade regeringen att ge Tillväxtverket i uppdrag att främja utrikes födda kvinnors företagande (N2018/00213/FF).

Kvinnor och män driver företag i alla branscher men i något olika omfattning. Vad gäller RUT-avdraget så har regeringen utvidgat avdraget till fler tjänster och uppgifter från Skatteverket indikerar bland annat att användandet av RUT-avdraget år 2017 var det högsta någonsin.

Alla politikområden ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Principen om att företagande kvinnor och män på likvärdiga och jämställda villkor ska kunna ta del av statens insatser, oavsett kön, bakgrund, ålder eller var i Sverige företaget är verksamt, går igen i många av regeringens uppdrag och initiativ på mitt område. Att företagande sker på likvärdiga villkor för kvinnor och män leder till ett bättre resursutnyttjande, ökad innovationsförmåga i företagen, ökad attraktivitet och hållbar tillväxt i hela landet.

Stockholm den 8 mars 2018

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-03-01)