Nedlagda våldtäktsanmälningar

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1706 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1706 av Betty Malmberg (M) Nedlagda våldtäktsanmälningar

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att analysera bakgrunden till den stora mängden våldtäktsärenden som varje dag läggs ned samt, framför allt, hur andelen ska kunna minskas.

Förutsättningarna för lagföring varierar mellan olika typer av brott. Sexualbrott hör till den typ av brott som kan vara särskilt svåra att utreda och klara upp. Brottsförebyggande rådet har i en rapport till regeringen dessutom pekat på att förutsättningarna för att klara upp våldtäkter har försämrats på senare år. Det beror dels på att definitionen av våldtäkt utvidgades 2013, dels på att en större andel av våldtäkterna inte anmäls i direkt anslutning till händelsen.

Inte desto mindre är det viktigt att rättsväsendet gör sitt yttersta för att utreda anmälda våldtäkter och andra sexualbrott. Sexualbrottskommittén hade i uppdrag att bland annat granska rättsväsendets hantering av sexualbrott och analysera orsakerna till att så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom. Utredningen bedömde att det fanns problem i Polismyndighetens hantering av utredningar om sexualbrott. Samtidigt konstaterade man att flera av problemen redan hade identifierats av myndigheten, som också hade fattat beslut om vissa åtgärder. Kommitténs betänkande bereds nu i Regeringskansliet och en lagrådsremiss planeras före årsskiftet.

Genom uppdrag i Polismyndighetens regleringsbrev följer regeringen hur myndighetens arbete med att utveckla arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkt och andra sexualbrott fortgår. Det pågående utvecklingsarbetet inom Polismyndigheten inbegriper bland annat att i samverkan med andra myndigheter ta fram nationella riktlinjer för hur spårsäkringssatser ska hanteras genom rättskedjan. Myndigheten arbetar också med att förbättra bemötandet av våldtäktsutsatta och bli bättre på att nå unga sexualbrottsoffer. Därtill pågår en revidering av polisens metodstöd vid grova våldsbrott (PUG), vilket kommer att innebära att våldtäkt blir ett av de brott där PUG ska tillämpas.

Polismyndigheten har vidare regeringens uppdrag att identifiera och genomföra åtgärder för att förstärka och utveckla förmågan att upptäcka, utreda, förhindra och förebygga sexualbrott mot barn. Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2018.

Regeringen arbetar således både med att se över sexualbrottslagstiftningen och med att säkerställa att det bedrivs ett aktivt utvecklingsarbete vid myndigheterna för att öka lagföringen. Därutöver behöver Polismyndigheten ett utökat antal anställda. Regeringen avser att återkomma till den frågan i budgetpropositionen för 2018.

Stockholm den 20 juli 2017

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-06-30)