Nystartsjobb

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1918 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01707/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknads- och etableringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1918 av Annika Qarlsson (C) Nystartsjobb

Annika Qarlsson har frågat mig hur jag säkerställer att extratjänster inte tränger ut nystartsjobben och att de som får dessa jobb med anställningsstöd inte bara får det i det offentliga utan också i privata företag?

Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden är stark. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. En utmaning är dock att en allt större andel av de arbetslösa kvinnorna och männen tillhör grupper med en generellt svag ställning på arbetsmarknaden. Det gäller särskilt de personer som saknar en fullföljd gymnasieutbildning eller är nyanlända.

Subventionerade anställningar fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden och är ett av våra mest effektiva verktyg för att få arbetslösa i jobb. De subventionerade anställningarna har genom åren blivit fler, vilket har bidragit till att såväl arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och arbetstagare har tyckt att det blivit svårt att använda och navigera bland stöden. Regeringen har lyssnat på kritiken, tar nu bort flera stöd och förenklar användningen av stöden. Fem stöd blir istället ett – Introduktionsjobb. Det nya stödet innebär bland annat minskad administration för arbetsgivaren samt att subventionen blir mer enhetlig. Staten står för 80 procent av månadslöner på upp till 20 000 kronor i maximalt två år.

I reformeringen av de subventionerade anställningarna har vi valt att behålla nystartsjobben. Nystartsjobben är populära bland arbetsgivare och hjälper många till jobb men har också tidigare visat tecken på betydande undanträngnings- och dödviktseffekter (IFAU, Rapport 2008:9 och 2012:6). Detta innebär att personer som anställts med en sådan subvention i betydande utsträckning skulle fått arbete även utan subventionen. Regeringen anser att stöd ska gå dit där de gör mest nytta. Regeringen har därför förändrat nystartjobben så att de ska vara mer ändamålsenligt utformade och styras till dem som står längre från arbetsmarknaden. I en stark arbetsmarknad bör behovet av nystartsjobb för något starkare grupper minska, och för personer födda i Sverige har detta varit en trend sedan ett par år tillbaka. Av Arbetsförmedlingens statistik framgår samtidigt att antalet nystartsjobb för personer födda utanför Europa eller som tillhör etableringsuppdraget ökat jämfört med tidigare år.

I reformeringen av anställningsstöden har vi också valt att behålla extratjänster. Extratjänsterna ger en viktig möjlighet för personer att komma in på arbetsmarknaden och att stärka den gemensamma välfärden. Stödet riktas till nyanlända och personer som varit arbetslösa under mycket lång tid. Extratjänster är ingen rättighet. Stödet ska ges först efter en bedömning av att det är motiverat för att personen ska komma i arbete. Extratjänster utgör därigenom ett komplement till nystartsjobb. Därför är det positivt att användningen av denna insats ökar. Extratjänsterna är även tillgängliga för ideella föreningar och inom offentligt finansierad verksamhet i privat regi.

Med förenklingarna och förbättringarna av anställningsstöden bedömer regeringen att de privata arbetsgivarna får bättre förutsättningar att anställa personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Stockholm den 20 september 2017

Ylva Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-09-11)